ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(platný od 1. ledna 2022)

Klient, jako subjekt údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), dále v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZOÚ“) bere na vědomí, že osobní údaje poskytnuté cestovní agentuře Diamond wave s.r.o. (dále jen CA) - správci osobních údajů na základě uzavření smluvního vztahu s klientem, budou CA zpracovávány výhradně za účelem dodržení právních povinností CA jako správce, za účelem plnění a uplatnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy a za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů CA. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy, nejdéle však po dobu deseti let od jejího ukončení.

Klient bere dále na vědomí, že za účelem plnění a uplatnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu bude CA v nezbytném rozsahu předávat osobní údaje třetím osobám, které budou poskytovat sjednané služby nebo poskytnutí takových služeb zprostředkovávat. Zejména se jedná o následující osoby: obchodní zástupci, provozovatelé ubytovacího zařízení, poskytovatelé dopravy; subjekty zajišťující služby a povinné poplatky v destinaci, pojišťovna, pokud si klient objedná zprostředkování pojištění CA; zastupitelský úřad cizího státu; právní zástupci; technická podpora. Osobní údaje klienta mohou být dále v nezbytném rozsahu předávány zpracovateli, se kterým CA uzavřela smlouvu o zpracování osobních údajů. Zpracovatelé osobních údajů, kterým budou osobní údaje předávány, budou osobní údaje klienta zpracovávat v souladu s GDPR a ZZOÚ.

Klient vyplněním a odesláním objednávky současně prohlašuje, že je zplnomocněn a disponuje oprávněním předat údaje i jménem všech osob uvedených na objednávce /přihlášce, které současně bude klient o předání jejich osobních údajů a o obsahu poučení od CA informovat. Klient rovněž vyplněním a odesláním objednávky potvrzuje, že osobní údaje poskytnuté CA jsou správné. V případě jakýchkoli změn, je klient povinen je neprodleně oznámit CA.

Na základě samostatného souhlasu uděluje klient souhlas ke zpracování osobních údajů za účelem marketingovým. Marketingem se rozumí nabídka produktů a služeb poskytovaných CA a spolupracujícími třetími stranami, a to i prostřednictvím elektronických kanálů, a dále marketingové zpracování, analýzy a profilování s cílem přizpůsobit naši nabídku Vaším potřebám a zkvalitnit poskytované služby. Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem budou zpracovávány po dobu pěti let. Klient vyplněním a odesláním objednávky současně prohlašuje, že byl výslovně upozorněn na právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů pro tento marketing.

Vzhledem k tomu, že velmi významnou destinací našich akcí je Egypt, který je výše uvedenou legislativou kategorizován jako tak zvané „třetí země“ (tedy země mimo Evropskou Unii), předává tam CA osobní údaje klienta pouze pokud jsou ze strany příjemce osobních údajů poskytnuty vhodné záruky ochrany osobních údajů klienta, a to nejčastěji prostřednictvím tzv. standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí, které jsou s dotčeným příjemcem uzavírány. Pokud takové neexistují, CA velmi pečlivě vybírá spolupracující osoby v této zemi, které osobní údaje klienta předá. Většinou však s osobními údaji i v této zemi manipuluje pouze jednatelka nebo jiný zaměstnanec CA osobně dle výše uvedených právních předpisů EU. K předávání osobních údajů klienta do „třetích zemí“ dochází pouze pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy mezi CA a klientem.

Povinnost klienta poskytnout CA osobní údaje nevyplývá z žádného právního předpisu. Jedná se však o požadavek vyplývající z účelu smluvního vztahu, neboť bez poskytnutí osobních údajů smlouva nemůže být uzavřena ani plněna.

Ochrana osobních údajů se řídí GDPR a ZZOÚ, kde jsou také upravena i práva subjektu údajů, tedy klienta. Klient jako subjekt údajů má právo na bezplatné poskytnutí informací ohledně zpracování jeho uložených dat. Za předpokladu dodržení požadavků stanovených v obecně závazných právních předpisech má také právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu nesprávných osobních údajů, právo na omezení (blokování) zpracování osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů, zejména tehdy, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly získány nebo jinak zpracovány nebo pokud odvolal svůj souhlas k jejich zpracování a pokud neexistuje jiný právní základ pro zpracovávání, případně pokud se osobní údaje zpracovávaly nezákonně. Stejně tak má klient jako subjekt údajů v případě splnění stanovených podmínek i právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat své osobní údaje, které správci dobrovolně poskytl, a to v elektronické formě, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a v této souvislosti může využít své právo na přenos těchto údajů k druhému správci, pokud bude takový přenos technicky možný (právo na přenositelnost údajů).

V případě jakéhokoli požadavku, nesrovnalosti či jiné záležitosti související se zpracováním osobních údajů kontaktuje klient CA na těchto kontaktech:

písemně prostřednictvím emailové adresy: jana@redseadiamond.com

telefonicky na tel. č. v aplikaci Viber: +420 773 339 933

V případě, že si u CA uplatňuje klient některé z práv subjektu údajů podle právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů a z dané žádosti nelze ověřit totožnost žadatele nebo v případě, že má CA oprávněné pochybnosti o totožnosti osoby, která podává žádost, vyhrazuje si CA právo tuto osobu požádat o poskytnutí dodatečných informací potřebných k potvrzení totožnosti osoby uplatňující tuto žádost.

Klient jako subjekt údajů má právo podat stížnost dozorčímu orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, při podezření, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s platnou legislativou. V tomto případě CA žádá o přednostní kontaktování výše uvedeného kontaktu na CA, aby mohla CA podezření vyvrátit vysvětlením situace nebo ihned sjednat nápravu a klientovi se za pochybení omluvit.

CA prohlašuje, že osobní údaje zpracovává pouze na výše uvedené účely a v souladu se ZZOÚ a příslušnými právními předpisy EU, a to za použití odpovídajících technických, organizačních a bezpečnostních opatření.