VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ AGENTURY DIAMOND WAVE s.r.o.

(platné od 5. května 2023)

mezi klientem a cestovní agenturou Diamond wave s.r.o. (dále jen CA) podle ustanovení zákona 89/2012 Sb. Občanského zákoníku (OZ) a Zákona o některých podmínkách v oblasti cestovního ruchu 159/1999 Sb. (ZoCR).

  1. OBJEDNÁNÍ PRODUKTU, KUPNÍ SMLOUVA, REALIZACE AKCE

Kupní smlouva se uzavírá mezi CA (prodejcem akce nebo produktu) a klientem. Smlouva je uzavírána pouze online v prodejním formuláři na webu CA nebo na webu některé osoby spolupracující s CA, o čemž je klient informován touto osobou minimálně při vyplňování prodejního formuláře na její webové stránce.  V prodejním formuláři jsou jednotlivé produkty, akce a služby jasně definovány včetně ceny. Klient vyplní požadované prvotní údaje v prodejním formuláři CA a včetně souhlasu s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami a Zásadami zpracování osobních údajů, potvrdí nákup produktu tlačítkem OBJEDNÁVÁM S POVINNOSTÍ PLATBY. Tímto okamžikem vzniká smluvní vztah mezi oběma zúčastněnými stranami (tedy ne až po potvrzení objednávky nebo po uhrazení zálohy nebo celé ceny produktu nebo akce). Po odeslání objednávky vystaví CA zálohovou fakturu v plné výši produktu s uvedením možnosti zálohové platby a její výší, pokud klient objednává akci více než 2 měsíce před započetí akce. U ostatních produktů nebo méně než dva měsíce před započetím akce je splatná celá cena ihned. Úhradu zálohy, doplatku nebo celé částky za akci klient platí vždy a pouze na účet CA, který je uveden na vystavené faktuře i v emailu zasílaném klientovi. Klient je povinen uvést variabilní symbol uvedený v emailu i ve faktuře, aby mohla být jeho platba správně přiřazena k objednávce a následně rezervováno místo na akci nebo včas odeslaný objednaný produkt. Skutečná rezervace místa na akci vzniká klientovi až po uhrazení výše uvedené zálohy nebo plné ceny (podle doby do začátku akce). Následně je klientovi odeslán email s požadavkem na doplnění osobních údajů potřebných pro oficiální úřady v cílové destinaci. V případě nákupu jiného produktu než akce se klient stává majitelem produktu až po úplném uhrazení celé prodejní ceny produktu. Jako potvrzení o přijetí této úhrady a garantování rezervace produktu nebo místa na akci obdrží klient následně do 3 pracovních dnů email s informací o přijetí uhrazené částky a dalšími důležitými informacemi (například o průběhu akce a zajímavými nebo důležitými tipy k akci a k vhodnému vybavení na danou akci). Pokud klient uhradil pouze zálohovou platbu, bude mu několik dní před termínem doplatku zaslán email s připomínkou splatnosti doplatku. Dále jsou klientovi 3-14 dnů před akcí odeslány pobytový voucher, letenka a případné další informace k akci.

  1. Potvrzením tlačítka OBJEDNÁVÁM S POVINNOSTÍ PLATBY v prodejním formuláři na webu CA se klient stává účastníkem smluvního vztahu a tím se zavazuje k součinnosti s CA a předávání jí veškerých potřebných údajů o své osobě dle požadavků CA pro vyřízení bezproblémového průběhu celé akce od příjezdu na letiště před odletem, až po návrat zpět. Nakládání s osobními údaji se řídí Zásadami zpracování osobních údajů CA.
  2. Odesláním zálohové faktury se CA zavazuje, že klientovi poskytne produkt nebo místo na akci uvedené na dané zálohové faktuře, a klient se zavazuje, že zaplatí všechny sjednané produkty služby dle své objednávky. Bez zaplacení celkové ceny akce nemá klient nárok na místo na dané akci ani na čerpání služeb s tím spojenými. Bez zaplacení celé ceny produktu, nebude klientem objednaný produkt odeslán.
  3. Zálohová faktura včetně emailu, kterým vám ji zašleme jsou v elektronické podobě a musí obsahovat

a) označení smluvních stran,

b) popis produktu nebo akce dle objednávky klienta jmenovitě po položkách včetně cen jednotlivých položek

c) údaj o výši i časovém rozvrhu plateb produktu nebo akce (zálohy i doplatek), jakož i o poplatcích, které nejsou zahrnuty do souhrnné ceny.

d) Všechny ostatní a smlouvou nedefinované případy a postupy se řídí těmito Všeobecnými smluvními podmínkami cestovní agentury Diamond Wave s.r.o.

e) další služby, jejichž cena není zahrnuta v ceně akce, údaj o počtu a výši plateb za tyto služby,

b) informace o ubytování, údaj o poloze, hlavních charakteristických znacích a souladu s právními předpisy příslušného státu,

c) informace o dopravě, údaj o druhu, charakteristice a kategorii dopravního prostředku, jakož i údaj o trase cesty, a

d) informace o stravování, údaj o jeho způsobu a rozsahu.

(4) Realizace akce je podmíněna dosažením minimálního počtu klientů 22 osob. CA informuje písemně klienta o zrušení akce či změně termínu akce nejpozději 7 dní před zahájením akce.

2. ZVÝŠENÍ CENY AKCE

(1) CA může zvýšit cenu akce, zvýší-li se do 21. dne před sjednaným okamžikem zahájení akce:

a) cena za dopravu včetně cen pohonných hmot,

b) platby spojené s dopravou, jako jsou letištní, přístavní či jiné poplatky zahrnuté v ceně akce, nebo

c) směnný kurs české koruny použitý pro stanovení ceny akce v průměru o více než 10 %.

(2) Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být klientovi odesláno nejpozději 21 dní před zahájením akce, jinak cestovní agentuře nevznikne právo na požadování rozdílu v ceně akce od klienta.

3. PODROBNÉ INFORMACE O AKCI

(1) CA je povinna nejpozději 3 dny před zahájením akce zaslat klientovi další podrobné a pro klienta důležité údaje o všech skutečnostech, které zná, nejsou-li již obsaženy v dříve zaslaných dokumentech a emailech. Podrobné informace musí obsahovat především:

a) účastní-li se akce nezletilý bez doprovodu osoby, která o něj pečuje, podrobnosti o možnosti spojit se s nezletilým nebo se zástupcem pořadatele v místě pobytu nezletilého na akci,

b) údaje o osobě, na niž se lze během akce obrátit v nesnázích s žádostí o pomoc, především jméno, adresu a číslo telefonu místního zástupce pořadatele a adresu a telefonní číslo zastupitelského úřadu.

c) pokud je nutné, předá CA klientovi v téže lhůtě letenku, poukaz k ubytování nebo stravování, doklad nutný pro poskytnutí fakultativních výletů nebo jiný doklad, jehož je pro uskutečnění akce třeba.

2) Je-li smluvní vztah CA a klineta uzavřen v době kratší než 3 dnů před zahájením akce, musí CA svoji povinnost předání podrobných informací splnit již při uzavření smluvního vztahu.

 4. ZMĚNA PODMÍNEK SMLOUVY ZE STRANY CA 

(1) Je-li CA nucena z objektivních důvodů před zahájením akce změnit podmínky smlouvy, navrhne klientovi změnu podmínek akce. Pokud navrhovaná změna vede i ke změně ceny akce, musí být v návrhu nová cena uvedena.

(2) Nesouhlasí-li klient se změnou smlouvy, má právo od smlouvy odstoupit; CA určí lhůtu pro odstoupení, která nesmí být kratší než 5 dnů a musí skončit před zahájením akce. Neodstoupí-li klient od smlouvy v určené lhůtě, má se za to, že se změnou smlouvy souhlasí.

(3) Cestovní agentura je oprávněna provést účelné programové změny, zejména z důvodů organizačních či klimatických (např. jiná časová posloupnost navštívených míst, změna trasy z časových nebo technických a organizačních důvodů). Tyto programové změny činí CA zásadně s cílem zajistit bezproblémový průběh akce. Rozsah a kvalita poskytovaných služeb musí být v úhrnu zachována a cena akce se z důvodu provedení uvedených změn nemění. Klient nemá v těchto případech právo odstoupit od smlouvy bez povinnosti uhradit odstupné, ledaže jde o změny podstatné.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY - KLIENT 

(1) Před zahájením akce může klient písemně oznámit CA, že se akce místo něho zúčastní jiná osoba v oznámení uvedená. Dnem doručení oznámení se osoba v něm uvedená stává klientem. Oznámení musí obsahovat prohlášení nového klienta, že souhlasí s uzavřením smluvního vztahu a přebírá veškeré smluvní závazky na sebe. Tuto skutečnost musí klient oznámit CA co nejdříve. Při změně nahlášené 7 dní před zahájením akce je klient povinen uhradit CA manipulační poplatek spojený s překnihováním, který činí 200 Kč na osobu. Pokud je změna klienta nahlášena méně než 7 dní před začátkem akce, je klient povinen uhradit náklady na změnu i u letecké společnosti, celkem tyto poplatky mohou činit až 3.000 Kč na osobu. Změna osoby méně než 24 před zahájením akce není možná (přičemž je třeba zohlednit pracovní dobu skupinového referenta letecké společnosti – pracovní den 9 až 16 hodin).

(2) Původní a nový klient společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny akce a úhradu nákladů, pokud takové náklady cestovní agentuře v souvislosti se změnou klienta vzniknou.

6. USTANOVENÍ PŘI ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(1) Klient může před zahájením akce od smlouvy odstoupit vždy, avšak CA jen tehdy, byla-li akce zrušena nebo porušil-li klient svou povinnost.

(2) Odstoupil-li klient od smlouvy nebo odstoupila-li CA od smlouvy z důvodu zrušení akce před jeho zahájením, nabídne CA klientovi náhradní akci celkově odpovídající alespoň tomu, co bylo původně ujednáno, pokud je v pořadatelových možnostech takovou akci nabídnout.

(3) Při uzavření nové dohody podle výše uvedených podmínek se platby uskutečněné na základě původní smlouvy považují za platby podle nové smlouvy. Dohodnou-li se strany o náhradní akci, nemá CA právo zvýšit cenu, i když je náhradní akce vyšší jakosti. Je-li náhradní akce nižší jakosti, vyplatí CA klientovi rozdíl v ceně bez zbytečného odkladu.

(4) Zruší-li CA akci ve lhůtě kratší než 20 dnů před jeho zahájením, uhradí klientovi penále ve výši 5 % z ceny akce. Právo klienta na náhradu škody tím není dotčeno.

(5) CA se zprostí odpovědnosti za škodu a povinnosti zaplatit pokutu důkazem, že akce byla zrušen z důvodu nedosažení dostatečného počtu účastníků pro realizaci akce (viz výše bod 1. (4)) nebo vzhledem k vyšší moci.

7. ODSTUPNÉ PŘI ZRUŠENÍ SMLOUVY - KLIENT 

(1) Odstoupí-li od smlouvy klient z jiného důvodu, než je porušení povinnosti CA nebo odstoupí-li od smlouvy CA pro porušení povinnosti klienta, zaplatí klient odstupné:

6O až 45 dní před rozhodnou událostí            10 %

44 - 30 dní                                                       20 %

29 – 15 dní                                                      50 %

14 – 7 dní                                                        80 %

6 dní a méně                                                  100 % z celkové

ceny akce (včetně dopravy a přidaných služeb…). V případě stornování ze závažných důvodů může být klient chráněn pojištěním, které uzavře prostřednictvím CA nebo individuálně.

(2) Odstoupí-li klient od smlouvy proto, že CA porušila svou povinnost, nemá klient povinnost platit odstupné. To platí i tehdy, nebyl-li klientovi poskytnuta náhradní akce.

8. ODPOVĚDNOST CA, REKLAMACE AKCE

(1) Nemá-li akce vlastnosti, o nichž CA klienta ujistila, zajistí CA nápravu, pokud si nevyžádá neúměrné náklady. Nezjedná-li CA nápravu ani v přiměřené lhůtě, může si klient zjednat nápravu sám a CA mu nahradí účelně vynaložené náklady.

(2) Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady akce a nepřijme-li CA opatření, aby akce mohla pokračovat, nebo odmítne-li klient takové opatření z řádného důvodu, zajistí CA na své náklady přepravu klienta na místo odjezdu, popřípadě na jiné ujednané místo.

(3) Nelze-li pokračování akce zajistit jinak než prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší jakosti než jakou určuje smlouva, vrátí CA klientovi rozdíl v ceně.

(4) Zajistí-li CA pokračování akce s vyššími náklady, jdou takové náklady k její tíži.

(5) Má-li akce vadu a vytkl-li ji klient bez zbytečného odkladu, má klient právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Právo na slevu z ceny nebude přiznáno, jestliže klient své právo neuplatní ani do 1 měsíce od skončení akce ani u něho, ani u osoby, která uzavření smlouvy zprostředkovala.

(6) Klient je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místě samém. Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost a objektivnost posouzení a řádného vyřízení reklamace. Pokud nedojde k vyřízení reklamace na místě, je vhodné sepsat s pověřenou osobou na místě pobytu reklamační protokol.

(7) CA se může odpovědnosti za škodu způsobenou porušením právní povinnosti zprostit jen tehdy, prokáže-li, že tuto škodu nezavinila ona ani jiní dodavatelé služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci akce a škoda byla způsobena

a) klientem,

b) třetí osobou, která není spojena s poskytováním akce, pokud tuto skutečnost nebylo možné předpokládat nebo byla nevyhnutelná, nebo

c) neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.

(8) Ocitne-li se po zahájení akce klient v nesnázích, poskytne mu CA neprodleně pomoc.

(9) CA odpovídá klientovi za splnění povinností ze smlouvy o akci bez zřetele na to, zda v rámci akce poskytují jednotlivé služby cestovního ruchu jiné osoby. Při porušení povinnosti, za niž odpovídá, nahradí CA klientovi vedle škody na majetku také újmu za narušení dovolené, zejména byla-li akce zmařena nebo podstatně zkrácena.

(10) Umožňuje-li mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, omezení výše náhrady škody vzniklé porušením povinnosti ze smlouvy o akci, hradí CA škodu jen do výše tohoto omezení. To neplatí, byla-li škoda způsobena úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

(11) Případné vícenáklady ohledně nesplnění povinností souvisejících s onemocněním Covid-19 nebo jiných onemocnění jdou na vrub klienta.

9. CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ KLIENTA

Každý klient je povinen být pojištěn do zahraničí minimálně na léčebné výlohy včetně nákladů spojených s onemocněním Covid-19. Cestovní pojištění není součástí ceny akce, je však možné prostřednictvím CA Diamond wave s.r.o. komplexní cestovní pojištění sjednat. Pojištění platí pro zeměpisnou zónu 1- oblast Evropy včetně ostrovů, Egypta, Tuniska, Maroka, Turecka, Izraele. Nesjednáním cestovního pojištění přebírá klient plnou odpovědnost za důsledky škod vzniklých v souvislosti s akcí. Pro Egypt je dle nařízení egyptské vlády pojištění zdravotních výloh povinné! Stejně tak je povinnost sjednat si pojištění na pobyt na jachtě v případě safari zájezdů a pojištění pro potápěče pro zájezd na potápění.  Vzhledem ke kvalitě státní zdravotní péče v zemích tak zvaného třetího světa, doporučuje CA všem svým klientům sjednat si pojištění na zdravotní výlohy s pojistným plněním vyšším než 10 miliónů Kč. CA se bude vždy snažit vyhledat kvalitní zdravotní péči pro své klienty v případě potřeby bez ohledu na cenu.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(1) Klient odesláním objednávky v prodejním formuláři potvrzuje, že se seznámil s jejím obsahem i obsahem těchto Všeobecných smluvních podmínek, zejména s rozsahem objednaných služeb, jakož i s podmínkami úhrady odstupného, které je v případech stanovených touto smlouvou povinen uhradit CA. Klient bere na vědomí, že podmínky odstupného jsou nedílnou součástí smluvního vztahu, souhlasí s nimi, a to jménem všech spolucestujících osob, v jejichž prospěch tento smluvní vztah uzavírá.

(2) Klient je povinen po předání či odeslání přihlášky na akci uhradit v zálohové faktuře uvedenou výši zálohy za všechny přihlášené osoby. Doplatek celkové ceny je splatný nejpozději 2 měsíce před začátkem akce. Záloha i doplatek musí být uhrazeny v termínu splatnosti, jinak bude klientovi zaslána upomínka. Pokud klient na upomínku nereaguje, CA mu zasílá upomínku doporučeně poštou. V tomto případě je CA oprávněna účtovat manipulační poplatek ve výši 100 Kč. Zároveň je CA oprávněna zrušit rezervaci akce pro takového klienta a místo nabídnout dalšímu klientovi. Finanční vyrovnání se řídí podmínkami jako při odstoupení od smlouvy dle bodu 7. tohoto dokumentu.

(3) Klient je povinen uhradit škodu na majetku, kterou způsobí CA nebo na majetku třetí osoby (např. majetek hotelu, vybavení lodi či apartmánu). Klient je zodpovědný i škodu způsobenou všemi osobami cestujícími s ním, pokud jsou zahrnuty v jím zřízeném smluvním vztahu.

(4) Klient je osobně zodpovědný za správnost jím uvedených osobních údajů.

(5) Klient je povinen zajistit si platné cestovní doklady včetně víz a dalších náležitostí potřebných pro vycestování do konkrétní destinace. Pro Egypt je nutná platnost pasu 6 měsíců po odletu z Egypta.

(6) Klient souhlasí s použitím jeho osobních údajů, v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. O ochraně osobních údajů, uvedených v této smlouvě, pro potřeby CA, a to výhradně za účelem zasílání nabídek služeb v cestovním ruchu klientovi, vybavení potřebných povolení k pobytu a vstupu pro uskutečnění akce a zprostředkování cestovního pojištění. Dále prohlašuje, že je zmocněn a tímto uděluje souhlas ve smyslu 110/2019 Sb. jménem dalších osob uvedených na této smlouvě.

(7) Odlišuje-li se vymezení akce uvedené na webových stránkách či jiným propagačních materiálech od smluvních dokumentů uvedených v těchto všeobecných smluvních podmínkách, mají vždy přednost uvedené dokumenty.

   Děkujeme, že jste si zvolili naši cestovní agenturu a přejeme vám nádherně strávený bezstarostný dovolenkový čas na naší akci.

                                Diamond wave s.r.o.