>

 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

CESTOVNÍ AGENTURY DIAMOND WAVE s.r.o.

dále jen VSP (platné od 3. prosince 2023)

mezi klientem a cestovní agenturou Diamond wave s.r.o. (dále jen CA) podle ustanovení zákona 89/2012 Sb. Občanského zákoníku (OZ) a Zákona o některých podmínkách v oblasti cestovního ruchu 159/1999 Sb. (ZoCR).

1. OBJEDNÁNÍ PRODUKTU, KUPNÍ SMLOUVA, PLATBA PRODUKTU, REALIZACE AKCE

Kupní smlouva se uzavírá mezi CA (prodejcem akce nebo produktu) a klientem. Smlouva je uzavírána pouze online v prodejním formuláři na webu CA nebo na webu některé osoby spolupracující s CA, o čemž je klient informován touto osobou minimálně při vyplňování prodejního formuláře na její webové stránce.  V prodejním formuláři jsou jednotlivé produkty, akce a služby jasně definovány včetně ceny. Klient vyplní požadované prvotní údaje v prodejním formuláři CA a včetně souhlasu s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami a Zásadami zpracování osobních údajů, potvrdí nákup produktu tlačítkem OBJEDNÁVÁM S POVINNOSTÍ PLATBY. Tímto okamžikem vzniká smluvní vztah mezi oběma zúčastněnými stranami (tedy ne až po potvrzení objednávky nebo po uhrazení zálohy nebo celé ceny produktu nebo akce). Po odeslání objednávky vystaví CA zálohovou fakturu v plné výši objednávky klienta s uvedením možnosti částečné platby a její výší, pokud klient objednává akci více než 2 měsíce před započetím akce. Minimální výše první platby je vždy rovna rezervačnímu poplatku za každou osobu uvedenou v objednávce. U ostatních produktů nebo při vystavení objednávky méně než dva měsíce před započetím akce je splatná celá cena ihned. Úhradu zálohy, doplatku nebo celé částky za akci klient platí vždy a pouze na účet CA, který je uveden na vystavené faktuře i v emailu zasílaném klientovi společně se zálohovou fakturou. Klient je povinen uvést variabilní symbol uvedený v emailu i ve faktuře, aby mohla být jeho platba správně přiřazena k objednávce a následně rezervováno místo na akci nebo včas odeslaný objednaný produkt. Skutečná rezervace místa na akci vzniká klientovi až po uhrazení výše uvedené částečné nebo plné ceny (podle doby do začátku akce). Po úhradě plné ceny objednaného produktu je klientovi odeslán emailem online dotazník na doplnění osobních údajů potřebných pro oficiální úřady v cílové destinaci a zajištění požadovaných služeb na akci (cestovní pas, strava, kajuta, pojištění atd.). V případě nákupu jiného produktu než akce se klient stává majitelem produktu až po úplném uhrazení celé prodejní ceny produktu. Jako potvrzení o přijetí jakékoliv výše úhrady a garantování rezervace produktu nebo místa na akci obdrží klient následně do 3 pracovních dnů email nebo zprávu s informací o přijetí uhrazené částky. Následné emaily budou s vždy s informacemi vztahujícími se k danému objednanému produktu nebo akci (například o průběhu akce a zajímavými nebo důležitými tipy k akci a k vhodnému vybavení na danou akci). Pokud klient uhradil pouze částečnou platbu, bude mu několik dní před termínem doplatku zaslán email s připomínkou splatnosti doplatku. Dále jsou klientovi 3-14 dny před akcí odeslány pobytový voucher, který slouží i jako letenka a případné další informace k akci.

(1)    Potvrzením tlačítka OBJEDNÁVÁM S POVINNOSTÍ PLATBY v prodejním formuláři na webu CA nebo s ní spolupracujících osob se klient stává účastníkem smluvního vztahu a tím se zavazuje k součinnosti s CA a předávání jí veškerých potřebných údajů o své osobě dle požadavků CA pro vyřízení bezproblémového průběhu celé akce od příjezdu na letiště před odletem, až po návrat zpět. Nakládání s osobními údaji se řídí Zásadami zpracování osobních údajů CA.

(2)   Potvrzením tlačítka OBJEDNÁVÁM S POVINNOSTÍ PLATBY v prodejním formuláři na webu CA nebo s ní spolupracujících osob a následným přijetím zálohové faktury se klient zavazuje, že zaplatí všechny sjednané produkty služby dle své objednávky za svou osobu i za ostatní osoby uvedené v klientově objednávce. Bez zaplacení celkové ceny akce nemá klient nárok na místo na dané akci ani na čerpání služeb s tím spojených. Bez zaplacení celé ceny produktu, nebude klientem objednaný produkt odeslán.

(3)    Přijetím částečné platby v minimální výši celého rezervačního poplatku za každou objednanou osobu dané objednávky se CA zavazuje, že klientovi poskytne produkt nebo místo na akci uvedené na dané zálohové faktuře.

(4)    Zálohová faktura, jsou v elektronické podobě a musí obsahovat

a) označení smluvních stran,

b) popis produktu nebo akce dle objednávky klienta jmenovitě po položkách včetně cen jednotlivých položek

c) údaj o výši i časovém rozvrhu plateb produktu nebo akce (zálohy i doplatek), jakož i o poplatcích, které nejsou zahrnuty do souhrnné ceny.

d) Všechny ostatní a smlouvou nedefinované případy a postupy se řídí těmito Všeobecnými smluvními podmínkami cestovní agentury Diamond Wave s.r.o.

c) informace o dopravě

Všechny ostatní specifikace produktu nebo akce jsou přesně vymezeny v těchto Všeobecných smluvních podmínkách v oddílu 2. článku věnovaném dané službě nebo produktu.

(5) Realizace akce je podmíněna dosažením minimálního počtu klientů 22 osob. CA informuje písemně klienta o zrušení akce či změně termínu akce nejpozději 7 dní před zahájením akce.

 

2.  SPECIFIKACE AKCÍ A PRODUKTŮ NABÍZENÝCH CA DIAMOND WAVE s.r.o.

CA nabízí několik druhů produktů akcí. U každého produktu jsou přesně stanoveny parametry dané akce nebo produkt. Jednotlivé druhy produktů nebo akcí jsou pro snadnější orientaci v tomto dokumentu psány jinou barvou.

(1)   Plavání s volně žijícími delfíny - zájezd

Termín a datum zájezdu:    

Termín zájezdu: dle výběru klienta z nabídky CA, datum je uvedeno na faktuře

Délka zájezdu: 8 dní  /7 nocí

Program zájezdu:

1. den (sobota):  Odlet v brzkých ranních hodinách z ČR. Odbavení na letišti v Egyptě. Transfer z letiště na loď klimatizovaným vozidlem. Check-in a snídaně na lodi. Plavba ke korálovému útesu poblíž přístavu. Po zakotvení a obědě první společné šnorchlování a instruktáž. Dále svačina, večeře a noční plavby do Sataya.

2. - 5. den (neděle - středa): Sataya Reef, nazývaný také Dolphin Reef. Ještě před svítáním zakotvení v Sataya a dál už tyto dny probíhají ve stejném rytmu:Ráno mezi šestou a sedmou hodinou začíná šnorchlování s delfíny. Snídaně a odpočinek. Kolem desáté začíná druhé šnorchlování s delfíny. Oběd a delší odpočinek. Po třetí hodině šnorlování s delfíny potřetí. Svačina a volný program nebo odpočinek. Pokud je přítomen lektor nějakých aktivit, možno využít (jóga…). Večeře a volná zábava často v duchu egyptských tradic (vodní dýmka, tanec, posezení…).

6. den (čtvrtek): Sataya reef a ostrov v Národním parku Wadi Gemal Ráno mezi šestou a sedmou hodinou šnorchlování s delfíny ještě v Sataye. Snídaně a odpočinek. Kolem desáté podruhé šnorchlování s delfíny. Oběd a plavba k některému z ostrůvků v oblasti Národního parku Wadi Gemal. Šnorchlování a procházka po pláži včetně svačiny. Večeře na lodi a přesun zpět na ostrov. Posezení, tanec, povídání, vodní dýmka, tradiční káva Beduínů gabbana… a návrat na loď v nočních hodinách. Noční plavba ke korálovému útesu v blízkosti přístavu.

7.  den (pátek): Snídaně a šnorchlování u korálového útesu. Oběd na lodi. Plavba do přístavu, volno, večeře a připrava na odlet a cestu domů.

8.  den (sobota): Po půlnoci odjezd na letiště klimatizovaným vozidlem a odlet do Prahy

Důležitá upozornění:

·         Žádná ze společných aktivit není povinná. Svůj program si klient může v rámci bezpečných a povolených aktivit přizpůsobit vlastním potřebám a přáním. Není jeho povinností být účastem všech výjezdů z lodi nebo všemch ostatních společných aktivit, pokud nejsou stěžejní pro plynulý chod a logistiku celého zájezdu.

·         Delfíni jsou neochočení volně žijící živočichové, proto CA nenmůže zaručit jejich 100% přítomnost, spolupráci a početnost delfíních skupin na programu daného zájezdu.

·                Za své potápěčské i šnorchlovací vybavení a všechny své ostatní osobní věci nese zodpovědnost klient sám.

·         Program zájezdu je pouze rámcový a může být pozměněn v závislosti na čase i místu příletu a odletu, startovním a cílovém přístavu, povětrnostních podmínkách a počasí, některých povinných povolení od námořnictva a jiných úřadů, úpravách zákonů a nařízení v Egyptě, pokynech vyšších autorit, vyšší mocí atd. V případech změn v programu, které nemůže CA ovlivnit, ale musí se jim podřídit, nevzniká klientovi nárok na jakoukoliv kompenzaci nebo na vrácení peněz.

Služby a další specifikace zájezdu Plavání s delfíny (Plavání s volně žijícími delfíny):

Cena zájezdu a rezervační poplatek: (fakturovaná položka)

Fakturovaná cena je vždy cena zájezdu včetně rezervačního poplatku, který si klient zvolí. Cena je vždy jasně uvedená na webových stránkách CA ještě před zakoupením zájezdu a sjednáním tak kupní smlouvy.

Na webových stránkách CA je možno objednat zájezdy v základní ceně, případně zájezdy s cenou navýšenou o přidružený program zájezdu (jóga, tanec, terapie, práce s energiemi...). Tento přidružený program může být v režii nějaké s CA spolupracující osoby nebo přímo v režii CA. Pokud je toto v režii CA, pak je tato speciální cena jasně uvedena přímo v objednávkovém formuláři i v propagaci tohoto zájezdu. A zároveň je přesně uvedeno, o jaký přidružený program je daný zájezd obohacen. V takovém případě je uvedená cena platná a povinná pro všechny účastníky daného zájezdu. Nebo může CA v prodejním formuláři nabízet základní cenu zájezdu a jako další volitelnou položku v objednávkovém formuláři uvede CA právě tento přidružený program s jeho vlastní cenou. V takovém případě se klient může rozhodnout pro objednání této položky hned nebo ji ignorovat. Pokud by se pro danou aktivitu rozhodl až na zájezdu, může ji uhradit tam v hotovosti (však pouze v Euro měně) nebo tam po domluvě s CA zadat okamžitou online platbu podle pokynů CA. Většina navýšených cen díky další aktivitě spolupracující osoby (lektor, cvičitel, terapeut, instruktor…) však bývá k prodeji výhradně prostřednictvím těchto spolupracujících osob (na jejich webových stránkách nebo jiných platformách). Taková spolupracující osoba pak jasně svou nabídku včetně celkové ceny zájemcům - klientům specifikuje ještě před zakoupením zájezdu a vyplněním objednávkového formuláře. Veškeré podmínky prodeje zájezdů CA Diamond wave s.r.o. i prostřednictvím jiných osob se vždy řídí těmito VSP

Bezprostředně po zakoupení zájezdu je nutné zaplatit alespoň tzv. rezervační poplatek. Rezervační poplatek je roven minimální možné částečné platbě na jednu osobu. Výše rezervačního poplatku a možnost jeho platby je jasně uvedena v emailu bezprostředně následujícím první email se zálohovou fakturou. Pokud je zájezd objednáván v době kratší než dva měsíce před zájezdem, možnost uhradit částečnou platbu pro rezervaci zaniká. Rezervace místa na zájezdu i letenky je platná až po úhradě tohoto rezervačního poplatku v jeho plné výši za každou objednanou osobu. Rezervační poplatek je nevratný. Je však přenositelný na jinou osobu – náhradníka, kterého za sebe předá klient včetně splnění příslušných povinností viz článek 6. těchto VSP. Další možností vrácení rezervačního poplatku klientovi je 100% naplněnost zájezdu, tedy náhradního klienta dodá CA. CA není povinna zajistit náhradníka zájezdu.

Doplatek plné ceny zájezdu včetně letenky je splatný nejpozději 2 měsíce před začátkem zájezdu. Přesné datum splatnosti bude uvedeno v emailu se zálohovou fakturou po objednání zájezdu a bude na něj klient upozorněn týden před touto splatností dalším emailem od CA. V takovém případě datum splatnosti na zálohové faktuře odpovídá datu splatnosti rezervačního poplatku. Pokud bude zájezd objednán po tomto termínu, je splatná celá částka ihned. V takovém případě datum splatnosti na zálohové faktuře odpovídá datu splatnosti plné výše zálohové faktury.

Jakékoli bankovní poplatky na vrub CA vyšší než 100 Kč za nestandardní platby pro úhrady ceny zájezdů budou považovány za nedoplatek zájezdu a bude vyžadováno jejich proplacení na účet CA. CA o takové skutečnosti informuje klienta dalším emailem s opravenou fakturou. Neuhrazení bude posuzováno jako nedoplatek zájezdu a tudíž nesplnění smluvních podmínek zájezdu.

Cena zájezdu je rozdílná podle věku klienta. Jedná se o 4 kategorie: dítě do 2 let – nelze ho uvést v objednávce, zadává se až o online formuláři, dítě 2 - 5 let, dítě 5 – 12 let a dospělí včetně dětí od 12 let. Věková hranice u dětí je akceptována, pokud dítě nedovrší uvedený věk před započetím zájezdu. V obou věkových kategoriích do 5 let je možné objednat celkem pouze 1 dítě na rodinu. To znamená, že nelze objednat v jednom termínu pro jednu rodinu například 2 děti od 2 do 5 let, ale ani 1 dítě do 2 let a 1 dítě v kategorii od 2 do 5 let a tak podobně. V takových případech je možné objednat 1 (mladší) dítě ve své kategorii a druhé dítě pouze v kategorii 5 – 12 let za cenu této kategorie. Pokud nastanou jakékoli nejasnosti s objednáváním, kontaktuje klient mailem CA.

Poplatek za samostatnou kajutu je 70% základní ceny pro dospělého klienta. Pokud samostatná kajuta není podmínkou ale pouze preferencí, je možné toto žádost uvést v online dotazníku zaslaném CA klientovi po úhradě plné ceny zájezdu. Pokud nebude 100% naplněnost lodi, bude klientovi nabídnuta žádaná samostatná kajuta za hotovostní poplatek 30 EUR splatný na lodi. Tuto variantu nemůže CA garantovat, tudíž není klientem nijak vymahatelná. Záleží na obsazenosti zájezdu a na pořadí došlých žádostí o preferenci samostatné kajuty za těchto podmínek.

Cena zájezdu zahrnuje:

1) Ubytování je na Safari jachtě Diamond Explorer nebo jí podobné ve dvoulůžkových kajutách s vlastním WC, sprchou a osuškou pro každého pasažéra. Elektrická energie na lodi funguje díky generátorům bez ohledu na to, že motor je vypnutý a loď kotví Standardní zásuvky běžné i v ČR jsou rozmístěné po celé lodi, tedy i v kajutách (pouze pro běžné přístroje jako jsou holicí strojky, vysoušeče vlasů, dobíječky mobilních telefonů atp.) Jachta disponuje ubytovacími částmi s kajutami, jídelnou s částečnou obsluhou, společenskou místností (salónkem), střední palubou se samoobslužným barem určenou k odpočinku a posezení, vrchní slunečnou palubou vhodnou k opalování a odpočinku, menší přední palubou k opalování a zadní spodní palubou, tzv. potápěčskou, k uložení výstroje na šnorchlování a potápění. Všechny vnitřní prostory lodě jsou klimatizované. Klimatizace v kajutách je regulovatelná individuálně pro každou kajutu uvnitř ní.

2) Plavba: Plavba Safari jachtou (obytnou jachtou) Diamond Explorer nebo jí podobnou z přístavu do oblasti Fury Shoal situované jižně od Marsa Alam, kde bude loď kotvit v korály chráněné laguně Sataya Reef asi 30 km od nejbližšího pobřeží. Na konci zájezdu zase plavba zpět do přístavu. Startovní i cílový přístav určuje majitel lodi, ne CA.

3) Strava a nápoje v režimu Soft All inclusive = denně čerstvě připravované pokrmy (snídaně, obědy, odpolední svačinka a večeře) formou bufetu v restauraci. Teplé i studené nealkoholické nápoje a sušenky nebo ovoce k dispozici u samoobslužného baru a v restauraci 24hod/denně. Možno zajistit i individuální dietní požadavky (vegetariánství, veganství, cukrovka, bezlepková a bezlaktózová dieta atd – toto je v rámci základní ceny bez příplatku).O tyto speciální požadavky lze požádat v online dotazníku zasílaném CA po úplné úhradě zájezdu. CA doporučuje omezit tyto požadavky na potravinové alergie klienta nebo jeho náboženské či filozofické přesvědčení. Pokud by klient požadoval nějakou speciální finančně náročnou dietu, je CA oprávněna navrhnout klientovi zvýšení ceny. Nesouhlasem s touto cenou, klient souhlasí s běžně nabízenou stravou uvedenou výše. Není úplně vhodné využít tento zájezd k detoxikaci organismu s využitím nějak jednostranné nebo omezené stravy. Vždy je třeba mít na paměti možnost fyzické náročnosti, změny podnebí a velmi silné energetické působení delfínů.

4) Poplatky za oba vstupy do přístavu – placeno vládě Egypta za vstup do přístavu na začátku i na konci cesty.

5) Asistence

-          obsluhy motorových člunů při výjezdech z lodi za delfíny i šnorchlováním na korálech a další obvyklé služby posádky po celou dobu zájezdu

-          licencovaných průvodců pro šnorchlování i potápění

-          česky mluvícího delegáta po celou dobu zájezdu

6) 1 ponor s potápěčskou výstrojí na zkoušku v doprovodu certifikovaného instruktora. Zkušební ponory pro nelicencované potápěče jsou do 6 metrů nebo do 2 metrů u dětí se souhlasem odpovědné osoby. Zkušební ponory se objednávají až na lodi v průběhu zájezdu. Další podobný ponor bez licence je možno v případě zájmu zakoupit, také na lodi v hotovosti 25 EUR/ponor.

7) Návštěva neobydleného ostrova Národního parku Wadi Gemal, pokud není v programu uvedeno jinak.

CA zašle klientovi 14 až 3 dní před zájezdem cestovní voucher s detaily o klientovi, termínu zájezdu, pobytu, plavbě, letech, financování zájezdu a s informacemi o CA. Ten musí mít klient s sebou v papírové či elektronické podobě. Tento voucher plní i funkci letenky.

Cena zájezdu NEzahrnuje:

(body 1) až 4) jsou povinné, ale splatné jinak  než před uskutečněním zájezdu na základě vystavené faktury)

1) Vstupní vízum do Egypta - 25 USD ( 23 € ) / osobu (včetně dětí). Platí se na letišti v hotovosti. Je dobré mít připravený přesný obnos. Pokud budou ceny změněny vládou Egypta, bude CA okamžitě klienta informovat. Toto není důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany klienta.

2) Vstup do přírodní rezervace Sataya (HEPCA poplatek) - 50 EUR / osobu (děti do 6 let zdarma – dítě nedovršilo věku 6 let před ukončením zájezdu). Platí se v hotovosti na lodi. Pokud budou ceny změněny vládní organizací HEPCA, bude CA okamžitě klienta informovat. Toto není důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany klienta.

3) Spropitné posádce lodi - od 60 EUR / osobu (včetně dětí). Platí se v hotovosti na lodi poslední den zájezdu. Jedná se o oficiální část mzdy. Uvedená částka je minimální, maximum není limitováno.

4) Cestovní pojištění a pojištění na storno zájezdu

Pojištění zdravotních výloh je do Egypta povinné, pojištění na storno zájezdu je doporučené. Bližší informace v článku 10. těchto VSP. Výhodně možno sjednat u CA. Objednává se v online dotazníku po uhrazení plné ceny zájezdu.

5) Osobní asistence při zdravotním postižení nebo omezení pohybu (handicap). V případě potřeby speciální asistence pro fyzicky hendikepovaného klienta je možno tuto službu sjednat za individuální poplatek. Vždy je nutné tuto možnost konzultovat osobně s CA, která rozhodne, zda je takový zájezd vhodný pro danou osobu a případně navrhne klientovi požadovaný poplatek za osobního asistenta pro klienty s velkým fyzickým omezením. CA si vyhrazuje právo takového klienta nepřijmout do rezervace, pokud již jsou na daný termín objednáni dva jiní klienti se závažným fyzickým omezením vyžadujícím osobní asistenci a to z důvodů ryze organizačních. Loď není bezbariérová!

6) Potápěči s licencí účastnící se zájezdu Plavání s delfíny si mohou plnohodnotný ponor objednat předem v online dotazníku, který dostane klient po úplné úhradě zájezdu. Bez předložení platné potápěčské licence na lodi, nebude objednávka vyřízena. Každý ponor s licencí s doprovodem potápěčského průvodce je za 30 EUR splatných v hotovosti na lodi. CA není povinna uskutečnit takový ponor. Jeho objednání není závazné. Záleží na aktuálních podmínkách daného zájezdu. Prioritou a hlavním programem zájezdu je plavání s delfíny, tomu se ostatní programy a náplně podřizují.

7) Dále si klient může na lodi od zástupců CA na většině zájezdů nakoupit suvenýry a další zboží typické pro Egypt. Proto je doporučena i další hotovost v Eurech.

Zpáteční letenka: (fakturovaná položka)

Zpáteční letenku z České republiky do Egypta. Převážně se bude jednat o lety Praha – Marsa Alam – Praha. CA si však vyhrazuje právo na změnu letových destinací podle dostupnosti a ceny letenek u poskytovatelů letů pro daný termín. Toto je CA známo až po započetí prodeje zájezdů na novou sezónu. Dále se mohou ceny letenek měnit v závislosti na kurzu měn a na světových cenách ropy. Ve všech těchto případech má CA právo oznámit klientovi úpravu ceny a její důvod. Toto není důvod pro odstoupení od smlouvy ze strany klienta. Více viz body 4. až 8. těchto VSP.

V ceně letenky je zahrnuta letecká přeprava klienta včetně jeho nároku na odbavené zavazadlo do 23 kg a palubního zavazadla do 8 kg. V případě potřeby dalšího odbaveného zavazadla nebo nadváhy zavazadla do 32 kg je nutné kontaktovat CA (ideálně při objednávání zájezdu, minimálně 3 dny před letem), která toto zajistí za cenu dle aktuálního ceníku poskytovatele letu. Stejně tak je třeba postupovat, pokud si klient přeje zajistit zvýhodněné sedadlo ze zdravotních nebo jiných důvodů, případně nějaké občerstvení během letu. Všechny tyto nadstandardní služby klient hradí cestovní agentuře dle ceníku přepravní společnosti a dle individuální domluvy. Podrobnější informace obdrží klient po objednání zájezdu a uhrazení rezervačního poplatku emailem.

Nákup letenky k zájezdu není povinný. Je nutno však dodržet stejný čas příjezdu a odjezdu na letiště nebo k a z lodi jako celá skupina daného termínu. Jakékoli individuální podmínky zájezdu je možné řešit s CA.

Transport klienta v ČR nebo v jiné zemi na letiště před odletem na zájezd a z letiště po návratu ze zájezdu je v režii klienta a není v ceně zájezdu ani letenky. Hradí klient.

Transfer (fakturovaná položka)

Tato položka je na zálohové faktuře původně vždy s nulovou cenou. Jedná se o bezplatný převoz klientů z letiště do přístavu a po skončení plavby zpět na letiště k odletu. Transfer je zdarma pro klienty, kteří letí letem sjednaným CA pro celou skupinu klientů daného zájezdu (termínu) nebo v případě setkání klienta a zástupců CA ve stejném čase na letišti jako celá skupina. V ostatních případech si klient zajistí transfer do přístavu na domluvenou dobu sám na své náklady nebo se s CA domluví na individuálních podmínkách svého transferu. Pak jdou další náklady, pokud takové jsou, na vrub klienta.

Voucher

CA zašle klientovi 14 až 3 dny před zájezdem cestovní voucher s detaily o klientovi, termínu zájezdu, pobytu, plavbě, letech, financování zájezdu a s informacemi o CA. Ten musí mít klient s sebou v papírové či elektronické podobě. Tento voucher slouží klientovi i jako letenka.

(2)    Potápěčská expedice – zájezd pro jednotlivce

Termín a datum zájezdu:   

Termín zájezdu: dle výběru klienta z nabídky CA, datum je uvedeno na faktuře

Délka zájezdu: 8 dní /7 nocí

Specifikace potápění:  

Počet plánovaných ponorů: 18 – 22 ponorů – ovlivněno zvolenou trasou, požadovanou obtížností ponorů, povětrnostními podmínkami atd.

Doporučená kvalifikace a zkušenosti: AOWD + 30 ponorů

Nitrox možný - na objednávku za příplatek, nutno objednat minimálně 2 týdny před zájezdem

Pronájem potápěčského vybavení – na objednávku za příplatek, nutno objednat minimálně 2 týdny před zájezdem. Ceník pronájmu vybavení je na webu CA.

Program zájezdu:

1. den (sobota): Odlet v brzkých ranních hodinách z Prahy. Odbavení na letišti v Egyptě. Transfer z letiště na loď klimatizovaným vozidlem. Check-in a snídaně na lodi. Jeden až dva zkušební ponory v blízkosti přístavu a plavba do první plánované destinace.

2. -  6. den (neděle - čtvrtek): Dva až čtyři ponory denně včetně nočních v plánovaných oblastech.

7. den (pátek): Jeden až dva ponory v závislosti na čase odletu (z bezpečnostních a zdravotních důvodů). Plavba do přístavu, volno, večeře a připrava na odlet a cestu domů.

8. den (sobota(: Po půlnoci odjezd na letiště klimatizovaným vozidlem a odlet do  ČR

Program zájezdu je pouze rámcový a může být pozměněn v závislosti na čase příletu a odletu, povětrnostních podmínkách a počasí, úpravách zákonů a nařízení v Egyptě, pokynech vyšších autorit atd.

Nabízené trasy zájezdu:

1. North 1 - Ras Mohammed Na této trase jsou plánovány následující potápěčské oblasti: Národní park Ras Mohammed včetně Shark reef, Yolanda reef a Yolanda vraku, vrak SS, vrak Salem. Vrak Carnatic, vrak Dunraven, vrak Giannis D korálové útesy Shaab el Erg zvaný také Dům delfínů, Abu Nuhas zvaný „hřbitov lodí“, Umm Gammar a Panorama reef.

2. North 2 – Tiran a Dahab Na této trase jsou plánovány následující potápěčské oblasti: Okolí ostrova Tiran včetně korálových útesů Jackson reef, Woodhouse reef, Thomas reef a Gordon reef, okolí Dahabu s Blue Hole, El Bells a The Canyon. Národní park Ras Mohammed včetně Shark reef, Yolanda reef a Yolanda vrak, vrak SS Thistlegorm, vrak Salem. Vrak Carnatic, vrak Dunraven, vrak Giannis D korálové útesy Shaab el Erg zvaný také Dům delfínů, Abu Nuhas zvaný „hřbitov lodí“, Umm Gammar a Panorama reef.

3. North and South 1 – North and The Brothers Na této trase jsou plánovány následující potápěčské oblasti: Okolí ostrova Big Brother včetně vraku Numidia a vraku Aida, okolí ostrova Small Brother, vrak SS Thistlegorm, vrak Salem Expres, vrak Carnatic, vrak Dunraven, vrak Giannis D a korálový útes Panorama reef.

4. South 1 – Deep South and St.John´s Na této trase jsou plánovány následující potápěčské oblasti: korálový útes Panorama reef a Reef Aquarium Gotta Abu Ramada, Habili Ali, Dangerous reef a Marsa Shouna, seskupení korálových útesů zvané St.John´s.

5. South 2 – The Brothers, Daedalus, Elphinstone Na této trase jsou plánovány následující potápěčské oblasti: Okolí ostrova Big Brother včetně vraku Numidia a vraku Aida, okolí ostrova Small Brother, Daedalus (Abu Kizan), Elphistone, Marsa Shouna.

6. South 2 – The Brothers, Elphinstone Na této trase jsou plánovány následující potápěčské oblasti: Okolí ostrova Big Brother včetně vraku Numidia a vraku Aida, okolí ostrova Small Brother, Elphistone, Marsa Shouna.

7. South 2 –Daedalus, Elphinstone Na této trase jsou plánovány následující potápěčské oblasti: Daedalus (Abu Kizan), Elphistone, Marsa Shouna.

8. South 2 – Rocky, Zabargat, St.John´s, Elphinstone Na této trase jsou plánovány následující potápěčské oblasti: Okolí ostrova Rocky, okolí ostrova Zabargad včetně vraků, seskupení korálových útesů zvané St.John´s, Abu Fandera, Habili Ali, Dangerous reef, oblast Fury Shoal včetně jeskyně Claudia, Elphistone, Marsa Shouna.

Důležitá upozornění:

·         Žádný z konaných ponorů není povinný. Svůj program si klient může v rámci bezpečných a povolených aktivit přizpůsobit vlastním potřebám a přáním. Není jeho povinností být účastem všech výjezdů z lodi nebo všech ostatních společných aktivit, pokud nejsou stěžejní pro plynulý chod a logistiku celého zájezdu.

·         Za své potápěčské i šnorchlovací vybavení a všechny své ostatní osobní věci nese zodpovědnost klient sám.

·         Program zájezdu, místa ponorů a výše uvedené vzorové itineráře jsou pouze rámcové a mohou být pozměněny a ovlivněny v závislosti na čase i místu příletu a odletu, startovním a cílovém přístavu, povětrnostních podmínkách a počasí, v některých lokalitách povinným povolením od námořnictva, úpravách zákonů a nařízení v Egyptě, pokynech vyšších autorit, vyšší mocí atd. Konečná trasa a rozhodnutí o možnosti ponorů jsou na absolutním uvážení kapitána a dive masterů dané expedice. Pokud nastane problém nebo změna a bude to jen trochu možné, bude zvolena náhradní trasa s možností dalších ponorů. V případě nutnosti ukončit expedici jsou všechny transfery poskytovány do dalšího přístavu. V případech změn v programu, které nemůže CA ovlivnit, ale musí se jim podřídit, nevzniká klientovi nárok na jakoukoliv kompenzaci nebo na vrácení peněz.

Služby a další specifikace zájezdu Potápění (Potápěčská expedice)

Cena zájezdu a rezervační poplatek: (fakturovaná položka)

Fakturovaná cena je vždy základní cena zájezdu, který si klient zvolí. Cena je vždy jasně uvedená na webových stránkách CA nebo její spolupracující osoby ještě před zakoupením zájezdu a sjednáním tak kupní smlouvy.

Veškeré podmínky prodeje zájezdů CA Diamond wave s.r.o. i prostřednictvím jiných osob se vždy řídí těmito VSP

Bezprostředně po zakoupení zájezdu je nutné zaplatit alespoň tzv. rezervační poplatek. Rezervační poplatek je roven minimální možné částečné platbě na jednu osobu. Výše rezervačního poplatku a možnost jeho platby je jasně uvedena v emailu bezprostředně následujícím první email se zálohovou fakturou. Pokud je zájezd objednáván v době kratší než dva měsíce před zájezdem, možnost uhradit částečnou platbu pro rezervaci zaniká. Rezervace místa na zájezdu i letenky je platná až po úhradě tohoto rezervačního poplatku v jeho plné výši za každou objednanou osobu. Rezervační poplatek je nevratný. Je však přenositelný na jinou osobu – náhradníka, kterého za sebe předá klient včetně splnění příslušných povinností viz článek 6. těchto VSP. Další možností vrácení rezervačního poplatku klientovi je 100% naplněnost zájezdu, tedy náhradního klienta dodá CA. CA není povinna zajistit náhradníka zájezdu.

Doplatek plné ceny zájezdu včetně letenky je splatný nejpozději 2 měsíce před začátkem zájezdu. Přesné datum splatnosti bude uvedeno v emailu se zálohovou fakturou po objednání zájezdu a bude na něj klient upozorněn týden před touto splatností dalším emailem od CA. V takovém případě datum splatnosti na zálohové faktuře odpovídá datu splatnosti rezervačního poplatku. Pokud bude zájezd objednán po tomto termínu, je splatná celá částka ihned. V takovém případě datum splatnosti na zálohové faktuře odpovídá datu splatnosti plné výše zálohové faktury.

Jakékoli bankovní poplatky na vrub CA vyšší než 100 Kč za nestandardní platby pro úhrady ceny zájezdů budou považovány za nedoplatek zájezdu a bude vyžadováno jejich proplacení na účet CA. CA o takové skutečnosti informuje klienta dalším emailem s opravenou fakturou. Neuhrazení bude posuzováno jako nedoplatek zájezdu a tudíž nesplnění smluvních podmínek zájezdu.

Cena zájezdu je jednotná pro všechny věkové kategorie klientů. Vzhledem k náročnosti plavby na otevřeném moři není potápěčská expedice doporučená pro děti.

Poplatek za samostatnou kajutu je 70% základní ceny pro dospělého klienta. Pokud samostatná kajuta není podmínkou ale pouze preferencí, je možné toto žádost uvést v online dotazníku zaslaném CA klientovi po úhradě plné ceny zájezdu. Pokud nebude 100% naplněnost lodi, bude klientovi nabídnuta žádaná samostatná kajuta za hotovostní poplatek 30 EUR splatný na lodi. Tuto variantu nemůže CA garantovat, tudíž není klientem nijak vymahatelná. Záleží na obsazenosti zájezdu a na pořadí došlých žádostí o preferenci samostatné kajuty za těchto podmínek.

Cena zájezdu zahrnuje:

1) Ubytování je na Safari jachtě Diamond Explorer nebo jí podobné ve dvoulůžkových kajutách s vlastním WC, sprchou a osuškou pro každého pasažéra. Elektrická energie na lodi funguje díky generátorům bez ohledu na to, že motor je vypnutý a loď kotví Standardní zásuvky běžné i v ČR jsou rozmístěné po celé lodi, tedy i v kajutách (pouze pro běžné přístroje jako jsou holicí strojky, vysoušeče vlasů, dobíječky mobilních telefonů atp.) Jachta disponuje ubytovacími částmi s kajutami, jídelnou s částečnou obsluhou, společenskou místností (salónkem), střední palubou se samoobslužným barem určenou k odpočinku a posezení, vrchní slunečnou palubou vhodnou k opalování a odpočinku, menší přední palubou k opalování a zadní spodní palubou, tzv. potápěčskou, k uložení výstroje na šnorchlování a potápění. Všechny vnitřní prostory lodě jsou klimatizované. Klimatizace v kajutách je regulovatelná individuálně pro každou kajutu uvnitř ní.

2) Plavba: Plavba Safari jachtou (obytnou jachtou) Diamond Explorer nebo jí podobnou z přístavu do oblastí dle trasy zvolené klientem dle nabídky CA Na konci zájezdu zase plavba zpět do přístavu. Startovní i cílový přístav určuje majitel lodi, ne CA.

3) Strava a nápoje v režimu Soft All inclusive = denně čerstvě připravované pokrmy (snídaně, obědy, odpolední svačinka a večeře) formou bufetu v restauraci. Teplé i studené nealkoholické nápoje a sušenky nebo ovoce k dispozici u samoobslužného baru a v restauraci 24hod/denně. Možno zajistit i individuální dietní požadavky (vegetariánství, veganství, cukrovka, bezlepková a bezlaktózová dieta atd – toto je v rámci základní ceny bez příplatku).O tyto speciální požadavky lze požádat v online dotazníku zasílaném CA po úplné úhradě zájezdu. CA doporučuje omezit tyto požadavky na potravinové alergie klienta nebo jeho náboženské či filozofické přesvědčení. Pokud by klient požadoval nějakou speciální finančně náročnou dietu, je CA oprávněna navrhnout klientovi zvýšení ceny. Nesouhlasem s touto cenou, klient souhlasí s běžně nabízenou stravou uvedenou výše. Není úplně vhodné využít tento zájezd k detoxikaci organismu s využitím nějak jednostranné nebo omezené stravy. Vždy je třeba mít na paměti možnost fyzické náročnosti, změny podnebí a velmi silné energetické působení delfínů.

4) Poplatky za oba vstupy do přístavu – placeno vládě Egypta za vstup do přístavu na začátku i na konci cesty.

5) Asistence

-          obsluhy motorových člunů při výjezdech z lodi a další obvyklé služby posádky po celou dobu zájezdu

-          licencovaných průvodců pro šnorchlování i potápění

Cena zájezdu NEzahrnuje:

(body 1) až 4) jsou povinné, ale splatné jinak  než před uskutečněním zájezdu na základě vystavené faktury)

1) Vstupní vízum do Egypta - 25 USD ( 23 € ) / osobu (včetně dětí). Platí se na letišti v hotovosti. Je dobré mít připravený přesný obnos. Pokud budou ceny změněny vládou Egypta, bude CA okamžitě klienta informovat. Toto není důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany klienta.

2) Povolení k potápění ve vodách Egypta (HEPCA poplatek) - 60 EUR / osobu. Platí se v hotovosti na lodi. Pokud budou ceny změněny vládní organizací HEPCA, bude CA okamžitě klienta informovat. Toto není důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany klienta.

3) Spropitné posádce lodi - od 70 EUR / osobu. Platí se v hotovosti na lodi poslední den zájezdu. Jedná se o oficiální část mzdy. Uvedená částka je minimální, maximum není limitováno.

4) Cestovní pojištění a pojištění na storno zájezdu a pojištění pro potápěče

Pojištění zdravotních výloh je do Egypta povinné, pojištění na storno zájezdu je doporučené. Bližší informace v článku 10. těchto VSP. Výhodně možno sjednat u CA. Objednává se v online dotazníku po uhrazení plné ceny zájezdu.

5) Osobní asistence při zdravotním postižení nebo omezení pohybu (handicap). V případě potřeby speciální asistence pro fyzicky hendikepovaného klienta je možno tuto službu sjednat za individuální poplatek. Vždy je nutné tuto možnost konzultovat osobně s CA, která rozhodne, zda je takový zájezd vhodný pro danou osobu a případně navrhne klientovi požadovaný poplatek za osobního asistenta pro klienty s velkým fyzickým omezením. CA si vyhrazuje právo takového klienta nepřijmout do rezervace, pokud již jsou na daný termín objednáni dva jiní klienti se závažným fyzickým omezením vyžadujícím osobní asistenci a to z důvodů ryze organizačních. Loď není bezbariérová!

6) Dále si klient může na lodi od zástupců CA na většině zájezdů nakoupit suvenýry a další zboží typické pro Egypt. Proto je doporučena i další hotovost v Eurech.

Zpáteční letenka: (fakturovaná položka)

Zpáteční letenku z České republiky do Egypta dle zvoleného zájezdu. CA si však vyhrazuje právo na změnu letových destinací podle dostupnosti a ceny letenek u poskytovatelů letů pro daný termín. Toto je CA známo až po započetí prodeje zájezdů na novou sezónu. Dále se mohou ceny letenek měnit v závislosti na kurzu měn a na světových cenách ropy. Ve všech těchto případech má CA právo oznámit klientovi úpravu ceny a její důvod. Toto není důvod pro odstoupení od smlouvy ze strany klienta. Více viz body 4. až 8. těchto VSP.

V ceně letenky je zahrnuta letecká přeprava klienta včetně jeho nároku na odbavené zavazadlo do 23 kg a palubního zavazadla do 8 kg. V případě potřeby dalšího odbaveného zavazadla nebo nadváhy zavazadla do 32 kg je nutné kontaktovat CA (ideálně při objednávání zájezdu, minimálně 3 dny před letem), která toto zajistí za cenu dle aktuálního ceníku poskytovatele letu. Stejně tak je třeba postupovat, pokud si klient přeje zajistit zvýhodněné sedadlo ze zdravotních nebo jiných důvodů, případně nějaké občerstvení během letu. Všechny tyto nadstandardní služby klient hradí cestovní agentuře dle ceníku přepravní společnosti a dle individuální domluvy. Podrobnější informace obdrží klient po objednání zájezdu a uhrazení rezervačního poplatku emailem.

Nákup letenky k zájezdu není povinný. Je nutno však dodržet stejný čas příjezdu a odjezdu na letiště nebo k a z lodi jako celá skupina daného termínu. Jakékoli individuální podmínky zájezdu je možné řešit s CA.

Transport klienta v ČR nebo v jiné zemi na letiště před odletem na zájezd a z letiště po návratu ze zájezdu je v režii klienta a není v ceně zájezdu ani letenky. Hradí klient.

Transfer (fakturovaná položka)

Tato položka je na zálohové faktuře původně vždy s nulovou cenou. Jedná se o bezplatný převoz klientů z letiště do přístavu a po skončení plavby zpět na letiště k odletu. Transfer je zdarma pro klienty, kteří letí letem sjednaným CA pro celou skupinu klientů daného zájezdu (termínu) nebo v případě setkání klienta a zástupců CA ve stejném čase na letišti jako celá skupina. V ostatních případech si klient zajistí transfer do přístavu na domluvenou dobu sám na své náklady nebo se s CA domluví na individuálních podmínkách svého transferu. Pak jdou další náklady, pokud takové jsou, na vrub klienta.

Voucher

CA zašle klientovi 14 až 3 dny před zájezdem cestovní voucher s detaily o klientovi, termínu zájezdu, pobytu, plavbě, letech, financování zájezdu a s informacemi o CA. Ten musí mít klient s sebou v papírové či elektronické podobě. Tento voucher slouží klientovi i jako letenka.

(3)    Pronájem celé lodi pro potápění (charter) – zájezd pro skupiny

Termín a datum zájezdu:    

Termín zájezdu: dle výběru klienta z nabídky CA, datum je uvedeno na faktuře

Délka zájezdu: 8 dní /7 nocí

Specifikace potápění:  

Počet plánovaných ponorů: 18 – 22 ponorů – ovlivněno zvolenou trasou, požadovanou obtížností ponorů, povětrnostními podmínkami atd.

Doporučená kvalifikace a zkušenosti: AOWD + 30 ponorů

Nitrox možný - na objednávku za příplatek, nutno objednat minimálně 2 týdny před zájezdem

Pronájem potápěčského vybavení – na objednávku za příplatek, nutno objednat minimálně 2 týdny před zájezdem. Ceník pronájmu vybavení je na webu CA.

Program zájezdu:

1. den (sobota): Odlet v brzkých ranních hodinách z Prahy. Odbavení na letišti v Egyptě. Transfer z letiště na loď klimatizovaným vozidlem. Check-in a snídaně na lodi. Jeden až dva zkušební ponory v blízkosti přístavu a plavba do první plánované destinace.

2. -  6. den (neděle - čtvrtek): Dva až čtyři ponory denně včetně nočních v plánovaných oblastech.

7. den (pátek): Jeden až dva ponory v závislosti na čase odletu (z bezpečnostních a zdravotních důvodů). Plavba do přístavu, volno, večeře a připrava na odlet a cestu domů.

8. den (sobota(: Po půlnoci odjezd na letiště klimatizovaným vozidlem a odlet do  ČR

Program zájezdu je pouze rámcový a může být pozměněn v závislosti na čase příletu a odletu, povětrnostních podmínkách a počasí, úpravách zákonů a nařízení v Egyptě, pokynech vyšších autorit atd.

Nabízené trasy zájezdu:

1. North 1 - Ras Mohammed Na této trase jsou plánovány následující potápěčské oblasti: Národní park Ras Mohammed včetně Shark reef, Yolanda reef a Yolanda vraku, vrak SS, vrak Salem. Vrak Carnatic, vrak Dunraven, vrak Giannis D korálové útesy Shaab el Erg zvaný také Dům delfínů, Abu Nuhas zvaný „hřbitov lodí“, Umm Gammar a Panorama reef.

2. North 2 – Tiran a Dahab Na této trase jsou plánovány následující potápěčské oblasti: Okolí ostrova Tiran včetně korálových útesů Jackson reef, Woodhouse reef, Thomas reef a Gordon reef, okolí Dahabu s Blue Hole, El Bells a The Canyon. Národní park Ras Mohammed včetně Shark reef, Yolanda reef a Yolanda vrak, vrak SS Thistlegorm, vrak Salem. Vrak Carnatic, vrak Dunraven, vrak Giannis D korálové útesy Shaab el Erg zvaný také Dům delfínů, Abu Nuhas zvaný „hřbitov lodí“, Umm Gammar a Panorama reef.

3. North and South 1 – North and The Brothers Na této trase jsou plánovány následující potápěčské oblasti: Okolí ostrova Big Brother včetně vraku Numidia a vraku Aida, okolí ostrova Small Brother, vrak SS Thistlegorm, vrak Salem Expres, vrak Carnatic, vrak Dunraven, vrak Giannis D a korálový útes Panorama reef.

4. South 1 – Deep South and St.John´s Na této trase jsou plánovány následující potápěčské oblasti: korálový útes Panorama reef a Reef Aquarium Gotta Abu Ramada, Habili Ali, Dangerous reef a Marsa Shouna, seskupení korálových útesů zvané St.John´s.

5. South 2 – The Brothers, Daedalus, Elphinstone Na této trase jsou plánovány následující potápěčské oblasti: Okolí ostrova Big Brother včetně vraku Numidia a vraku Aida, okolí ostrova Small Brother, Daedalus (Abu Kizan), Elphistone, Marsa Shouna.

6. South 2 – The Brothers, Elphinstone Na této trase jsou plánovány následující potápěčské oblasti: Okolí ostrova Big Brother včetně vraku Numidia a vraku Aida, okolí ostrova Small Brother, Elphistone, Marsa Shouna.

7. South 2 –Daedalus, Elphinstone Na této trase jsou plánovány následující potápěčské oblasti: Daedalus (Abu Kizan), Elphistone, Marsa Shouna.

8. South 2 – Rocky, Zabargat, St.John´s, Elphinstone Na této trase jsou plánovány následující potápěčské oblasti: Okolí ostrova Rocky, okolí ostrova Zabargad včetně vraků, seskupení korálových útesů zvané St.John´s, Abu Fandera, Habili Ali, Dangerous reef, oblast Fury Shoal včetně jeskyně Claudia, Elphistone, Marsa Shouna.

9. individuální trasa dle vzájemné domluvy – jedná se o trasu v Rudém moři „ve vodách Egypta“

Klient může CA navrhnout plánovanou cestu dle vlastního itineráře. Cestovní agentura toto projedná s majitelem lodi a následně klientovi navrhne odpovídající cenu. Pokud jsou obě strany ve shodě ve všech podmínkách plánované cesty, budu itinerář cesty uveden na všech fakturách k danému zájezdu vystavených. Podmínky platby a fakturace se řídí individuálními podmínkami.

Důležitá upozornění:

·         Za své potápěčské i šnorchlovací vybavení a všechny své ostatní osobní věci nesou zodpovědnost majitelé těchto věcí - členové skupiny, případně klient pronajímací si celou loď.

·         Program zájezdu, místa ponorů a domluvený vzorový itinerář je pouze rámcový a může být pozměněn a ovlivněn v závislosti na čase i místu příletu a odletu, startovním a cílovém přístavu, povětrnostních podmínkách a počasí, v některých lokalitách povinném povolením od námořnictva, úpravách zákonů a nařízení v Egyptě, pokynech vyšších autorit, vyšší mocí atd. Konečná trasa a rozhodnutí o možnosti ponorů jsou na absolutním uvážení kapitána a dive masterů dané expedice. Pokud nastane problém nebo změna a bude to jen trochu možné, bude zvolena náhradní trasa s možností dalších ponorů. V případě nutnosti ukončit expedici jsou všechny transfery poskytovány do dalšího přístavu. V případech změn v programu, které nemůže CA ovlivnit, ale musí se jim podřídit, nevzniká klientovi nárok na jakoukoliv kompenzaci nebo na vrácení peněz.

·         Klient je povinen zaslat CA elektronicky kopie platných cestovních pasů všech svých účastníků zájezdu minimálně 10 dnů před započetím zájezdu. Při nedodržení této podmínky jdou veškeré náklady navíc za úpravy nebo doplnění povinných registrů turistů v Egyptě na vrub klienta. Cestovní pas na cestu do Egypta musí být platný minimálně 6 měsíců po plánovaném opuštění Egypta!

 Služby a další specifikace zájezdu Potápění (Potápěčská expedice)

Cena pronájmu lodě a rezervační poplatek: (fakturovaná položka)

Fakturovaná cena je domluvená cena pronájmu celé lodě se společně odsouhlasenou trasou. Vystavením zálohové faktury, jejíž nedílnou součástí jsou tyto VSP, se považuje za sjednání kupní smlouvy, pokud obě strany neuzavřou jinou smlouvu oboustranně stvrzenou. Faktura – daňový doklad je vystavena po úplném uhrazení zálohové faktury.

Veškeré podmínky pronájmu lodi, pokud nejsou uvedeny v jakékoli smlouvě nebo faktuře, se vždy řídí těmito VSP

Bezprostředně po zakoupení zájezdu je nutné zaplatit tzv. rezervační poplatek. Rezervační poplatek je roven minimálně 25 – 30% celkové ceny pronájmu lodi. Výše rezervačního poplatku a možnost jeho platby je jasně uvedena v emailu se zálohovou fakturou. Pokud je zájezd objednáván v době kratší než dva měsíce před zájezdem, možnost uhradit částečnou platbu pro rezervaci zaniká a zálohová faktura je splatná ihned celá. Rezervace lodi je platná až po úhradě tohoto rezervačního poplatku v jeho plné výši za každou objednanou osobu. Rezervační poplatek je nevratný. Je však přenositelný na jinou osobu – náhradníka, kterého za sebe předá klient včetně splnění příslušných povinností viz článek 6. těchto VSP. Další možností vrácení rezervačního poplatku klientovi je náhradník dodaný cestovní agenturou. CA však není povinna zajistit náhradníka zájezdu.

Další položkou na faktuře jsou letenky, jejichž počet a cenu také domluví obě smluvní strany předem. Pokud je klient požaduje zajistit od CA.

Doplatek plné ceny pronájmu lodě včetně letenek je splatný nejpozději 2 měsíce před začátkem zájezdu. Přesné datum splatnosti bude uvedeno v emailu se zálohovou fakturou po objednání zájezdu a bude na něj klient upozorněn týden před touto splatností dalším emailem od CA. Obě strany se také mohou domluvit na částečné úhradě nebo úhradě doplatku v hotovosti v Euro měně první den zájezdu na lodi. Předem bude domluvena i výše v Euro měně se vzájemnou shodou v kurzovním přepočtu měn.

Jakékoli bankovní poplatky na vrub CA vyšší než 100 Kč za nestandardní platby pro úhrady ceny zájezdů budou považovány za nedoplatek zájezdu a bude vyžadováno jejich proplacení na účet CA. CA o takové skutečnosti informuje klienta dalším emailem s opravenou fakturou. Neuhrazení bude posuzováno jako nedoplatek zájezdu a tudíž nesplnění smluvních podmínek zájezdu.

Cena pronájmu zahrnuje:

1) Ubytování je na Safari jachtě Diamond Explorer nebo jí podobné ve dvoulůžkových kajutách s vlastním WC, sprchou a osuškou pro každého pasažéra. Elektrická energie na lodi funguje díky generátorům bez ohledu na to, že motor je vypnutý a loď kotví Standardní zásuvky běžné i v ČR jsou rozmístěné po celé lodi, tedy i v kajutách (pouze pro běžné přístroje jako jsou holicí strojky, vysoušeče vlasů, dobíječky mobilních telefonů atp.) Jachta disponuje ubytovacími částmi s kajutami, jídelnou s částečnou obsluhou, společenskou místností (salónkem), střední palubou se samoobslužným barem určenou k odpočinku a posezení, vrchní slunečnou palubou vhodnou k opalování a odpočinku, menší přední palubou k opalování a zadní spodní palubou, tzv. potápěčskou, k uložení výstroje na šnorchlování a potápění. Všechny vnitřní prostory lodě jsou klimatizované. Klimatizace v kajutách je regulovatelná individuálně pro každou kajutu uvnitř ní.

2) Plavba: Plavba Safari jachtou (obytnou jachtou) Diamond Explorer nebo jí podobnou z přístavu do oblastí dle trasy zvolené klientem dle nabídky CA nebo individuální dohody obou stran. Na konci zájezdu zase plavba zpět do přístavu. Startovní i cílový přístav určuje majitel lodi, ne CA.

3) Strava a nápoje v režimu Soft All inclusive = denně čerstvě připravované pokrmy (snídaně, obědy, odpolední svačinka a večeře) formou bufetu v restauraci. Teplé i studené nealkoholické nápoje a sušenky nebo ovoce k dispozici u samoobslužného baru a v restauraci 24hod/denně. Možno zajistit i individuální dietní požadavky (vegetariánství, veganství, cukrovka, bezlepková a bezlaktózová dieta atd – toto je v rámci základní ceny bez příplatku). O tyto speciální požadavky lze požádat v online dotazníku zasílaném CA po úplné úhradě zájezdu. CA doporučuje omezit tyto požadavky na potravinové alergie klienta nebo jeho náboženské či filozofické přesvědčení. Pokud by klient požadoval nějakou speciální finančně náročnou dietu, je CA oprávněna navrhnout klientovi zvýšení ceny. Nesouhlasem s touto cenou, klient souhlasí s běžně nabízenou stravou uvedenou výše. Není úplně vhodné využít tento zájezd k detoxikaci organismu s využitím nějak jednostranné nebo omezené stravy. Vždy je třeba mít na paměti možnost fyzické náročnosti, změny podnebí a velmi silné energetické působení delfínů. Klient předá CA celkový požadavek s počty na speciální diety minimálně 1 týden před zájezdem.

Klient je povinen nahlásit CA minimálně týden dopředu předpokládaný počet všech účastníků zájezdu.

4) Poplatky za oba vstupy do přístavu – placeno vládě Egypta za vstup do přístavu na začátku i na konci cesty. Pokud klient požaduje přistavení lodi před začátkem nebo při návratu do luxusních přístavů typu New Marine Hurghada nebo Port Ghalib, poplatky za tyto přístavy jdou na jeho vrub a zaplatí o to víc CA první den zájezdu, pokud již toto nebylo předmětem fakturace.

5) Asistence

-          obsluhy motorových člunů při výjezdech z lodi a další obvyklé služby posádky po celou dobu zájezdu včetně plnění potápěčských lahví a pomoc s výstrojí

-          licencovaných průvodců pro šnorchlování i potápění, přičemž 1 dive master je hrazen CA a další 1 – 3 guidy dle aktuální legislativy vzhledem k počtu potápěčů ve skupině potřebné dive mastery (guidy) platí klient v hotovosti na lodi poslední den zájezdu. Toto je možné zajistit samostatně klientem nebo zprostředkovat CA nebo jejím zástupcem. Základní odměna za služby dive mastera je také domluvena předem.

Cena pronájmu NEzahrnuje: 

(body 1) až 4) jsou povinné, ale splatné jinak  než před uskutečněním zájezdu na základě vystavené faktury)

1) Vstupní vízum do Egypta - 25 USD ( 23 € ) / osobu (včetně dětí). Platí se na letišti v hotovosti. Je dobré mít připravený přesný obnos. Pokud budou ceny změněny vládou Egypta, bude CA okamžitě klienta informovat. Toto není důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany klienta.

2) Povolení k potápění ve vodách Egypta (HEPCA poplatek) - 60 EUR / osobu. Platí se v hotovosti na lodi. Pokud budou ceny změněny vládní organizací HEPCA, bude CA okamžitě klienta informovat. Toto není důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany klienta.

3) Spropitné posádce lodi - od 70 EUR / osobu. Počítají se všechny osoby pobývající na lodi v daném termínu, které přijeli s klientem (včetně nepotápěčů a vedoucích skupiny) Platí se v hotovosti na lodi poslední den zájezdu. Jedná se o oficiální část mzdy. Uvedená částka je minimální, maximum není limitováno. Dále je celkový součet získaného spropitného podmíněn minimální průměrnou částkou 100 EUR na jednoho člena posádky a 50 EUR na každého dive mastera (pokud je členů posádky včetně kapitána 11, je třeba předat kapitánovi nebo zástupci CA minimálně 1100 EUR + 150 EUR celkem pro 3 dive mastery) Spropitné nesnižuje výši základní odměny pro dive mastera.

4) Cestovní pojištění a pojištění na storno zájezdu a pojištění pro potápěče

Pojištění zdravotních výloh je do Egypta povinné, pojištění na storno zájezdu je doporučené. Bližší informace v článku 10. těchto VSP. Výhodně možno sjednat u CA. Klient může zaslat CA seznam členů své skupiny s potřebnými osobními údaji.

5) Osobní asistence při zdravotním postižení nebo omezení pohybu (handicap). V případě potřeby speciální asistence pro fyzicky hendikepovaného klienta je možno tuto službu sjednat za individuální poplatek. Vždy je nutné tuto možnost konzultovat osobně s CA, která rozhodne, zda je takový zájezd vhodný pro danou osobu a případně navrhne klientovi požadovaný poplatek za osobního asistenta pro klienty s velkým fyzickým omezením. CA si vyhrazuje právo takového klienta nepřijmout do rezervace, pokud již jsou na daný termín objednáni dva jiní klienti se závažným fyzickým omezením vyžadujícím osobní asistenci a to z důvodů ryze organizačních. Loď není bezbariérová!

6) Dále si klient může na lodi od zástupců CA na většině zájezdů nakoupit suvenýry a další zboží typické pro Egypt. Proto je doporučena i další hotovost v Eurech. Pokud jsou zástupce CA na tomto zájezdu přítomni.

Zpáteční letenka: (fakturovaná položka)

Zajištění letenek pro klientovu skupinu je předmětem oboustranné domluvy o možnosti, termínu a cenách. Tato položka ve faktuře není povinná. Pokud se obě strany domluví na zajištění letenek CA a tím i jejich fakturací, je klient povinen uhradit 10 % z celkové ceny letenek okamžitě se zálohou na pronájem lodi. Pokud je pronájem lodi a zajištění letenek sjednáno méně než 2 měsíce před začátkem zájezdu, jsou splatné ihned. Klient je povinen uhradit plný počet objednaných letenek v plné výši, pokud není domluveno jinak.

Při domluvě o zajištění letenek CA se jedná o zpáteční letenku z České republiky do Egypta dle zvoleného zájezdu a domluvených letišť. CA si však vyhrazuje právo na změnu letových destinací podle dostupnosti a ceny letenek u poskytovatelů letů pro daný termín. Toto může být CA známo až po fakturaci letenek. Dále se mohou ceny letenek měnit v závislosti na kurzu měn a na světových cenách ropy. Ve všech těchto případech má CA právo oznámit klientovi úpravu cen letenek a její důvod. Toto není důvod pro odstoupení od smlouvy ze strany klienta. Více viz body 4. až 8. těchto VSP. Klient je i nadále povinen odebrat objednané množství letenek, pokud není domluveno jinak.

V ceně letenky je zahrnuta letecká přeprava klienta včetně jeho nároku na odbavené zavazadlo do 23 kg a palubního zavazadla do 8 kg. V případě potřeby dalšího odbaveného zavazadla nebo nadváhy zavazadla do 32 kg je nutné kontaktovat CA (ideálně při objednávání zájezdu, minimálně 3 dny před letem), která toto zajistí za cenu dle aktuálního ceníku poskytovatele letu. Stejně tak je třeba postupovat, pokud si klient přeje zajistit zvýhodněné sedadlo ze zdravotních nebo jiných důvodů, případně nějaké občerstvení během letu. Všechny tyto nadstandardní služby klient hradí cestovní agentuře dle ceníku přepravní společnosti a dle individuální domluvy.

Nákup letenky k zájezdu není povinný. Je nutno však dodržet domluvený čas příjezdu a odjezdu k a z lodi. Jakékoli individuální podmínky zájezdu je možné řešit s CA.

Transport klienta v ČR nebo v jiné zemi na letiště před odletem na zájezd a z letiště po návratu ze zájezdu je v režii klienta a není v ceně zájezdu ani letenky. Hradí klient.

Transfer (fakturovaná položka)

Tato položka je na zálohové faktuře původně vždy s nulovou cenou. Jedná se o bezplatný převoz klientů z letiště do přístavu a po skončení plavby zpět na letiště k odletu. Transfer je zdarma pro klienty, kteří čekající ve stejném čase a na stejném místě na jako celá skupina. V ostatních případech si klient nebo jeho účastník zájezdu zajistí transfer do přístavu na domluvenou dobu sám na své náklady nebo jsou s CA domluveny individuální podmínky transferu. Veškeré další náklady, pokud takové jsou, jdou na vrub klienta.

Voucher

Klient může CA požádat o vystavení cestovních voucherů pro své účastníky zájezdu. CA je oprávněna účtovat za každý vystavený voucher administrativní poplatek 100 Kč (splatná dle faktury převodním příkazem) nebo 5 EUR (splatné hotově první den zájezdu).  CA zašle klientovi 14 až 3 dny před zájezdem cestovní vouchery pro všechny jeho účastníky s detaily o každém z nich, termínu zájezdu, pobytu, plavbě, letech, financování zájezdu a s informacemi o CA. Ten musí mít klient s sebou v papírové či elektronické podobě. Tento voucher slouží klientovi i jako letenka

(4)    Plavba po Nilu - zájezd

Termín a datum zájezdu:    

Termín zájezdu: dle výběru klienta z nabídky CA, datum je uvedeno na faktuře

Délka zájezdu: dle výběru klienta z nabídky CA

Program zájezdu:

1. den (sobota): Odlet v brzkých ranních hodinách z Prahy. Odbavení na letišti v Egyptě. Transfer z letiště na loď klimatizovaným vozidlem. Check-in a oběd na lodi. Návštěva jednoho plánovaného turistického místa.

2. -  6. den (neděle - čtvrtek): Plavba po řece Nil mezi městy Luxor a Asuán (pořadí dle aktuálního programu daného zájezdu) s každodenními návštěvami historických památek Egypta (převážně starověkých chrámů) a dalších turisticky zajímavých míst. Přesný program se může lišit v případě domluvy celé skupiny zájezdu.

7. den (pátek): Návštěva některého z plánovaných míst v blízkosti cílového přístavu, večeře a připrava na odlet a cestu domů.

8. den (sobota(: Kolem půlnoci odjezd na letiště klimatizovaným vozidlem a odlet do  ČR

Důležitá upozornění:

- Přesný program zájezdu je dle aktuální nabídky CA a je jasně specifikován na webových stránkách CA, kde je možnost si takový zájezd koupit. Zájezd může CA nabízet ve spolupráci s nějakou spolupracující osobou, která může takový zájezd nabízet také na svém webu. Vždy s jasnou specifikací programu a ceny.

- Program zájezdu je pouze rámcový a může být pozměněn v závislosti na čase i místu příletu a odletu, povětrnostních podmínkách a počasí, úpravách zákonů a nařízení v Egyptě, pokynech vyšších autorit atd. V případech změn v programu, které nemůže CA ovlivnit, ale musí se jim podřídit, nevzniká klientovi nárok na jakoukoliv kompenzaci nebo na vrácení peněz.

Navštívená turistická místa:

V ceně jsou: 

Chrámový komplex Karnak, Chrámový komplex Luxor, město Luxor, Údolí králů (v ceně vstup do tří klientem vybraných hrobek dle nabídky komplexu, vstup do Tutanchamonovy hrobky si může klient dokoupit, není v ceně zájezdu), Zádušní chrám královny Hatšepsut, zdymadla Esna, Chrám boha Hóra v Edfu, chrám Kom Ombo, historický komplex Philae, Město Asuán, Vysoká Asuánská přehrada a Násirovo jezero, chrámy Abu Simbel.

Fakultativní výlet za příplatek

Je možno navštívit večerní Sound and Light Show ve Philae o egyptských bozích v angličtině, Kitchenerův ostrov a núbijská vesnice nebo uskutečnit vyhlídkový let horkovzdušným balónem nad městem Luxor, chrámovými komplexy Luxor a Karnak, Údolím králů a Zádušním chrámem královny Hatšepsut.

Služby a další specifikace zájezdu Plavba po Nilu

Cena zájezdu a rezervační poplatek: (fakturovaná položka)

Fakturovaná cena je vždy základní cena zájezdu, který si klient zvolí. Cena je vždy jasně uvedená na webových stránkách CA ještě před zakoupením zájezdu a sjednáním tak kupní smlouvy.

Na webových stránkách CA je možno objednat zájezdy v základní ceně, případně zájezdy s cenou navýšenou o přidružený program zájezdu (jóga, tanec, terapie, práce s energiemi...). Tento přidružený programu může být režii nějaké s CA spolupracující osoby nebo přímo v režii CA. Pokud je toto v režii CA, pak je tato speciální cena jasně uvedena přímo v objednávkovém formuláři i v propagaci tohoto zájezdu. A zároveň je přesně uvedeno, o jaký přidružený program je daný zájezd obohacen. V takovém případě je taková cena platná a povinná pro všechny účastníky daného zájezdu. Nebo může CA v prodejním formuláři nabízet základní cenu zájezdu a jako další volitelná položka je v objednávkovém formuláři uvedena právě tento přidružený program s vlastní cenou. V takovém případě se klient může rozhodnout pro objednání této položky hned nebo ji ignorovat. Pokud by se pro danou aktivitu rozhodl až na zájezdu, může ji uhradit tam v hotovosti (však pouze v Euro nebo USD měně) nebo na místě po domluvě s CA zadat okamžitou online platbu podle pokynů CA. Většina navýšených cen díky další aktivitě spolupracující osoby (lektor, cvičitel, terapeut, instruktor…) však bývá k prodeji výhradně prostřednictvím těchto spolupracujících osob (na jejich webových stránkách nebo jiných platformách). Taková spolupracující osoba pak jasně svou nabídku včetně celkové ceny zájemcům - klientům specifikuje ještě před zakoupením zájezdu a vyplněním objednávkového formuláře a tím uzavřením kupní smlouvy.

Při zakoupení zájezdu je nutné zaplatit tzv. rezervační poplatek. Rezervační poplatek je roven minimální možné zálohové platbě na jednu osobu. Rezervace místa na zájezdu i letenky je platná až po úhradě tohoto rezervačního poplatku v plné výši za každou objednanou osobu. Rezervační poplatek je nevratný. Je však přenositelný na jinou osobu – náhradníka, kterého za sebe předá klient včetně splnění příslušných povinností viz článek 6. těchto VSP. CA není povinna zajistit náhradníka zájezdu.

Doplatek plné ceny zájezdu včetně letenky je splatný nejpozději 2 měsíce před začátkem zájezdu. Přesné datum splatnosti bude uvedeno v emailu se zálohovou fakturou po objednání zájezdu a bude na něj klient upozorněn několik dní před touto splatností dalším emailem. Pokud bude zájezd objednán po tomto termínu, je splatná celá částka ihned. Jinak datum splatnosti na zálohové faktuře odpovídá datu splatnosti rezervačního poplatku.

Jakékoli bankovní poplatky na vrub CA vyšší než 100 Kč za nestandardní platby pro úhrady ceny zájezdů budou považovány za nedoplatek zájezdu a bude vyžadováno jejich proplacení na účet CA. Jejich neuhrazení bude posuzováno jako nedoplatek zájezdu a tudíž nesplnění smluvních podmínek zájezdu.

Cena zájezdu může být rozdílná podle věku klienta. Věková hranice u dětí je akceptována, pokud dítě nedovrší uvedený věk před začátkem zájezdu.

Poplatek za samostatnou kajutu je dle nabídky provozovatele lodi. Jeho výše bude uvedena v nabídce zájezdu nebo bude sdělena CA na dotaz klienta.

Cena zájezdu zahrnuje:

1) Ubytování je buď na luxusní 5* hotelové lodi pro 100-300 turistů (nebývají plné a jsou opravdu velké, takže velký počet lidí nevadí. Klient se cítí je jako v hotelu) nebo na menší luxusní lodi tzv. Dahabia pro asi 18-30 turistů. Vždy je jasně uvedeno na webových stránkách CA nebo s ní spolupracující osoby. Ubytování je ve dvoulůžkových pokojích nebo kajutách s vlastním WC, sprchou a osuškami a župany. Na hotelové lodi bývá i televizor na pokoji. Elektrická energie na lodi funguje díky generátorům bez ohledu na to, že motor je vypnutý a loď kotví Standardní zásuvky v kajutách jsou stejné jako v ČR (pro běžné přístroje jako jsou holicí strojky, vysoušeče vlasů, dobíječky mobilních telefonů atp.) Dispoziční řešení lodi je závislé na typu použité lodě, vše bude jasně definováno v aktuální nabídce daného zájezdu na webových stránkách CA nebo na webových stránkách s CA spolupracující osoby.

2) Plavba: je buď luxusní 5* hotelovou lodí nebo na menší luxusní lodí tzv. Dahabia na Nilu dle aktuální nabídky zájezdu (specifikováno v nabídce daného zájezdu) mezi městy Luxor a Asuán. Startovní i cílové město je závislé na typu aktuálního zájezdu nebo požadavku spolupracující osoby nebo jejího přidruženého programu zájezdu.

3) Strava a nápoje v režimu Soft All inclusive = denně čerstvě připravované pokrmy (snídaně, obědy a večeře) formou bufetu v restauraci s obsluhou. V ceně je pouze jídlo! Veškeré objednané nápoje jsou mimo cenu zájezdu a klient si je platí sám přímo na lodi (běžná praxe všech na Nilu). CA se vždy pokusí domluvit alespoň pitnou vodu v ceně. Tato informace bude jasně uvedena u aktuální nabídky. Možno zajistit i individuální dietní požadavky (vegetariánství, veganství, cukrovka, bezlepková a bezlaktózová dieta atd). Objednává se v online dotazníku zasílaném CA po obdržení rezervačního poplatku. CA doporučuje omezit tyto požadavky na potravinové alergie klienta nebo jeho náboženské či filozofické přesvědčení klienta.

4) Turistické poplatky– placeno vládě Egypta za vstup do přístavu na začátku i na konci cesty.

5) Vstupné do navštěvovaných turistických míst - viz výše u Programu zájezdu. Případné fakultativní výlety , kde si klient bude platit vstupné nad rámec základní ceny zájezdu, budou vždy jasně uvedeny v nabídce zájezdu ještě před objednáním.

6) Asistence

-          Česky mluvícího delegáta po celou dobu zájezdu i na všech výjezdech z lodi

-          Česky nebo slovensky mluvící průvodce po historických památkách

Cena zájezdu NEzahrnuje:

(body 1) až 3) jsou povinné, ale splatné jinak než před uskutečněním zájezdu na základě vystavené faktury)

1) Vstupní vízum do Egypta - 25 USD (23 € ) / osobu (včetně dětí). Platí se na letišti v hotovosti. Je dobré mít připravený přesný obnos.

2) Spropitné posádce lodi - od 45 EUR / osobu. Platí se v hotovosti na lodi poslední den zájezdu. Jedná se o oficiální část mzdy. Uvedená částka je minimální, maximum není limitováno. Zde může klient platit spropitné personálu i individuální každý den jako v běžném hotelu, ale přesto je pak povinen poslední den zájezdu uhradit zástupcům CA zde uvedené minimální spropitné. Je dobré mít připravené tyto částky připravené přesně.

3) Cestovní pojištění a pojištění na storno zájezdu.

Pojištění zdravotních výloh je do Egypta povinné, pojištění na storno zájezdu je doporučené. Bližší informace v článku 10. těchto VSP. Možno sjednat u CA. Objednává se v online dotazníku po uhrazení rezervačního poplatku.

4) Fakultativní výlety za příplatek:        (aktuální ceny jsou vždy uvedeny v nabídce daného zájezdu)

- večerní Sound and Light Show ve Philae o egyptských bozích v angličtině

- Kitchenerův ostrov a núbijská vesnice

- vyhlídkový let horkovzdušným balónem nad městem Luxor, chrámovými komplexy Luxor a Karnak, Údolím králů a Zádušním chrámem královny Hatšepsut

Platí se v hotovosti delegátovi zájezdu před výletem v delegátem předem oznámeném termínu.

5) Dále si klient může během zájezdu nakoupit suvenýry a další zboží typické pro Egypt. Proto je doporučena i další hotovost v eurech nebo dolarech.

Zpáteční letenka: (fakturovaná položka)

Zpáteční letenku z České republiky do Egypta a zpět. CA si uvede letové destinace v nabídce aktuálního zájezdu. Dále si CA vyhrazuje právo možnosti změny letových destinací podle dostupnosti letenek u poskytovatelů letů pro daný termín a dle a výhodnosti pro klienta dle aktuálního programu zájezdu.

V ceně letenky je zahrnuta letecká přeprava klienta včetně jeho nároku na odbavené zavazadlo do 23 kg a palubního zavazadla do 8 kg. V případě potřeby dalšího odbaveného zavazadla nebo nadváhy zavazadla do 32 kg je nutné kontaktovat CA (ideálně při objednávání zájezdu, minimálně 3 dny před letem), která toto zajistí za cenu dle aktuálního ceníku poskytovatele letu. Stejně tak je třeba postupovat, pokud si klient přeje zajistit zvýhodněné sedadlo ze zdravotních nebo jiných důvodů, případně nějaké občerstvení během letu. Všechny tyto nadstandardní služby klient hradí cestovní agentuře dle ceníku přepravní společnosti a dle individuální domluvy. Podrobnější informace obdrží klient po objednání zájezdu a uhrazení rezervačního poplatku emailem.

Nákup letenky k zájezdu není povinný. Je nutno však dodržet stejný čas příjezdu a odjezdu na letiště nebo k a z lodi jako celá skupina daného termínu. Jakékoli individuální podmínky zájezdu je možné řešit s CA emailem.

Transport klienta v ČR nebo jiné zemi na letiště před odletem na zájezd a z letiště po návratu ze zájezdu je v režii klienta a není v ceně zájezdu ani letenky. Hradí klient.

Transfer (fakturovaná položka)

Tato položka je na zálohové faktuře vždy s nulovou cenou. Transfer klientů z letiště na loď a po skončení plavby zpět na letiště k odletu. Transfer klimatizovaným vozem je zdarma pro klienty, kteří letí letem sjednaným CA pro celou skupinu klientů daného zájezdu (termínu) nebo v případě setkání klienta a zástupců CA ve stejném čase na letišti jako celá skupina. V ostatních případech si klient zajistí transfer do přístavu nebo z přístavu na domluvenou dobu sám na své náklady nebo se s CA domluví na individuálních podmínkách svého transferu. Pak jdou veškeré další náklady, pokud takové jsou, na vrub klienta.

Transfer klientů z lodi na turistická místa a zpět na loď. Transfer klimatizovaným je zdarma pro všechny klienty cestující se skupinou v rámci programu zájezdu. Na případné samostatné klientovy výjezdy a výlety se transfer zdarma nevztahuje. Ty si hradí klient sám. Takové opuštění skupiny je klient povinen oznámit delegátovi zájezdu.

Voucher

CA zašle klientovi 14 až 3 dny před zájezdem cestovní voucher s detaily o klientovi, termínu zájezdu, pobytu, plavbě, letech, financování zájezdu a s informacemi o CA. Ten musí mít klient s sebou v papírové či elektronické podobě. Tento voucher slouží klientovi i jako letenka.

 

3.  PODROBNÉ INFORMACE PRO KLIENTY A O KLIENTECH

(1) Klient je povinen CA sdělit všechny jí požadované informace o osobách účastnících se zájezdu a o požadovaných službách v co nejkratší době od objednání zájezdu nebo obdržení online dotazníku. Případně urychleně reagovat na jakoukoli žádost CA požadující informace potřebné zajištění plynulého chodu zájezdu a klientem požadovaných služeb.

(2) Je-li smluvní vztah CA a klienta uzavřen v době kratší než 3 dnů před zahájením akce, musí CA svoji povinnost předání podrobných informací splnit již při uzavření smluvního vztahu.

(3) CA je povinna nejpozději 3 dny před zahájením akce zaslat klientovi další podrobné a pro klienta důležité údaje o všech skutečnostech, které zná, nejsou-li již obsaženy v dříve zaslaných dokumentech a emailech. Jedná se například o voucher uvedením osobních dat klienta, základních informací o místě pobytu, datech počátku a konce zájezdu a informace o letech, pokud jsou součástí objednávky klienta, dále například doklad nutný pro poskytnutí fakultativních výletů nebo jiný doklad, jehož je pro uskutečnění akce třeba.

 

4.   ZVÝŠENÍ CENY AKCE

(1) CA může zvýšit cenu akce, zvýší-li se do 14. dne před sjednaným okamžikem zahájení akce:

a) cena za dopravu včetně cen pohonných hmot, platí pro leteckou, vodní i pozemní dopravu.

b) platby spojené s dopravou, jako jsou letištní, přístavní či jiné poplatky zahrnuté v ceně akce a nutné pro uskutečnění daného zájezdu, nebo

c) směnný kurz české koruny použitý pro stanovení ceny akce v průměru o více než 10 %.

(2) Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být klientovi odesláno nejpozději 14 dní před zahájením akce, jinak cestovní agentuře nevznikne právo na požadování rozdílu v ceně akce od klienta. Výjimku tvoří pouze navýšení ceny letenky, které by se CA dozvěděla od letecké společnosti až při vyúčtování letenek, což nastává až po realizaci obou letů, tedy asi týden po ukončení zájezdu. V takovém případě je CA povinna přiložit k žádosti o doplatek tohoto navýšení dokumentaci a klient je povinen toto navýšení doplatit do 10 dnů od vystavení daňového dokladu CA.

 

5.  ZMĚNA PODMÍNEK SMLOUVY ZE STRANY CA

(1) Je-li CA nucena z objektivních důvodů před zahájením akce změnit podmínky smlouvy, informuje o této změně klienta. Pokud změna vede i ke změně ceny akce, musí být tato změna předložena klientovi jako Návrh na změnu smlouvy, kde nová cena uvedena.

(2) Nesouhlasí-li klient se změnou smlouvy, má právo od smlouvy odstoupit; CA určí lhůtu pro odstoupení, která nesmí být kratší než 5 dnů a musí skončit před zahájením akce. Neodstoupí-li klient od smlouvy v určené lhůtě, má se za to, že se změnou smlouvy souhlasí, akceptuje novou navrhovanou cenu a rozdíl také uhradí na účet CA před začátkem akce.

(3) Cestovní agentura je oprávněna provést účelné programové změny, zejména z důvodů organizačních či klimatických (např. jiná časová posloupnost navštívených míst, změna trasy z časových nebo technických a organizačních důvodů). Tyto programové změny činí CA zásadně s cílem zajistit bezproblémový průběh akce. Rozsah a kvalita poskytovaných služeb musí být v úhrnu zachována a cena akce se z důvodu provedení uvedených změn nemění. Klient nemá v těchto případech právo odstoupit od smlouvy bez povinnosti uhradit odstupné, ledaže jde o změny podstatné, které mění celkový ráz a náplň hlavního programu akce.

 

6.   ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY – KLIENT, ZMĚNA KLIENTA

(1) Klient může před zahájením akce od smlouvy odstoupit z vlastních důvodů, avšak s povinností úhrady odstupného za každou odhlášenou osobu. Výše odstupného se řídí bodem 8. těchto VSP. Nebo

(2) může klient oznámit CA změnu klienta. Dnem doručení oznámení se osoba v něm uvedená stává klientem. Oznámení musí obsahovat prohlášení nového klienta o souhlasu těchto VSP, s uzavřením smluvního vztahu a s převzetím veškerých smluvních závazky na sebe.

(3) Tuto skutečnosti musí klient oznámit CA co nejdříve. Při změně nahlášené více než 10 dní před zahájením akce je klient povinen uhradit CA manipulační a administrativní poplatek spojený s překnihováním, který činí 300 Kč na osobu. Pokud je změna klienta nahlášena méně než 10 dní před začátkem akce, je klient povinen uhradit výše uvedený administrativní poplatek 300Kč, stejně tak i jakékoli další náklady na změnu (například u egyptských úřadů nebo u leteckého dopravce. Jejich výše bude účtována dle platného ceníku letecké společnosti. Výše všech nákladů bude klientovi sdělena dle aktuálního případu. Změna osoby méně než 24 před zahájením akce není možná (přičemž je třeba zohlednit pracovní dobu skupinového referenta letecké společnosti – pracovní den 9 až 16 hodin). CA se vždy pokusí vyjít klientovi vstříc v rámci možností.

(4) Původní a nový klient společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny akce a úhradu nákladů, pokud takové náklady cestovní agentuře v souvislosti se změnou klienta vzniknou.

 

7.   USTANOVENÍ PŘI ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(1) Klient může před zahájením akce od smlouvy odstoupit vždy, avšak CA jen tehdy, byla-li akce zrušena nebo porušil-li klient svou povinnost.

(2) Odstoupil-li klient od smlouvy nebo odstoupila-li CA od smlouvy z důvodu zrušení akce před jeho zahájením, nabídne CA klientovi náhradní akci celkově odpovídající alespoň tomu, co bylo původně ujednáno, pokud je v pořadatelových možnostech takovou akci nabídnout.

(3) Při uzavření nové dohody podle výše uvedených podmínek se platby uskutečněné na základě původní smlouvy považují za platby podle nové smlouvy. Dohodnou-li se strany o náhradní akci, nemá CA právo zvýšit cenu, i když je náhradní akce vyšší jakosti. Je-li náhradní akce nižší jakosti, vyplatí CA klientovi rozdíl v ceně bez zbytečného odkladu.

(4) Zruší-li CA akci ve lhůtě kratší než 14 dnů před jeho zahájením, může klient požadovat penále ve výši 5 % z ceny akce. Právo klienta na náhradu škody tím není dotčeno.

(5) CA se zprostí odpovědnosti za škodu a povinnosti zaplatit penále důkazem, že akce byla zrušen z důvodu nedosažení dostatečného počtu účastníků pro realizaci akce (viz výše bod 1. (4)) nebo vzhledem k objektivním důvodům nebo vyšší moci.

 

8.  ODSTUPNÉ PŘI ZRUŠENÍ SMLOUVY - KLIENT

(1) Odstoupí-li od smlouvy klient z jiného důvodu, než je porušení povinnosti CA a ani nedodá náhradního klienta na své místo dle článku 6. těchto VSP nebo odstoupí-li od smlouvy CA pro porušení povinnosti klienta, propadne rezervační poplatek vždy ve prospěch CA. Nevratnost rezervačního poplatku CA stanovila vzhledem k jedinečnosti zájezdu a jeho podmínek. Dále zaplatí klient odstupné dle následujících kritérií:

30 až 15 dní před rozhodnou událostí           50 %

14 až 7 dní                                                     80 %

6 dní a méně                                                  100 % z celkové

ceny akce nebo produktu = fakturované ceny (včetně dopravy a přidaných služeb…). V případě stornování ze závažných důvodů může být klient chráněn pojištěním, které uzavře prostřednictvím CA nebo individuálně. V takovém případě zašle klient CA veškeré dokumenty, které požaduje jeho pojišťovna pro výplatu škodní události. Pokud má klient sjednáno pojištění CA, stačí zaslat na CA pouze žádost o uplatnění pojištění na storno zájezdu a CA vyřídí další formality s pojišťovnou sama pouze s potřebnou asistencí klienta.

Za porušení povinnosti klienta je považováno samozřejmě i neuhrazení rezervačního poplatku nebo plné ceny zájezdu ve lhůtě splatnosti ani po písemných upomínkách k platbě zaslaných klientovi vždy emailem (viz článek těchto VSP 11. (2)). CA vždy použije emailovou adresu, kterou klient uvedl v objednávkovém formuláři. Za případnou chybu v kontaktních údajích nese zodpovědnost klient.

Rezervační poplatek je roven minimální možné zálohové platbě na jednu osobu. Rezervace místa na zájezdu i letenky je platná až po úhradě rezervačního poplatku v plné výši za každou objednanou osobu. Rezervační poplatek je nevratný. Je však přenositelný na jinou osobu – náhradníka, kterého za sebe předá klient včetně splnění příslušných povinností viz článek 6. těchto VSP. Další možností vrácení rezervačního poplatku klientovi je 100% naplněnost zájezdu, tedy náhradního klienta dodá CA. CA není povinna zajistit náhradníka zájezdu.

(2) Odstoupí-li klient od smlouvy proto, že CA porušila svou povinnost, nemá klient povinnost platit odstupné a bude mu vrácen i rezervační poplatek. To platí i tehdy, nebyl-li klientovi nabídnuta náhradní akce za cestovní agenturou zrušený zájezd.

 

9.   ODPOVĚDNOST CA, ODPOVĚDNOST KLIENTA, REKLAMACE AKCE

(1) Nemá-li akce nebo produkt vlastnosti, na nichž se CA s klientem domluvila, zajistí CA nápravu, pokud si to nevyžádá neúměrné náklady. Nezjedná-li CA nápravu ani v přiměřené lhůtě, může si klient zjednat nápravu sám a CA mu nahradí účelně vynaložené náklady nezbytně nutné k takové nápravě k dosažení domluvené kvality akce nebo produktu.

(2) Vyskytnou-li se po začátku akce podstatné vady akce a nepřijme-li CA opatření, aby akce mohla pokračovat, nebo odmítne-li klient takové opatření z řádného důvodu, zajistí CA na své náklady přepravu klienta na místo odjezdu, popřípadě na jiné ujednané místo.

(3) Nelze-li pokračování akce zajistit jinak než prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší jakosti než jakou určuje smlouva, vrátí CA klientovi rozdíl v ceně.

(4) Zajistí-li CA pokračování akce s vyššími náklady, jdou takové náklady k její tíži.

(5) Má-li akce vadu a vytkl-li ji klient bez zbytečného odkladu, má klient právo na slevu z ceny nebo na refundaci ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Právo na slevu z ceny nebude přiznáno, jestliže klient své právo neuplatní ani do 1 měsíce od skončení akce ani u něho, ani u osoby, která uzavření smlouvy zprostředkovala.

(6) Klient je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místě samém. Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost a objektivnost posouzení a řádného vyřízení reklamace. Pokud nedojde k vyřízení reklamace na místě, je vhodné sepsat s pověřenou osobou na místě pobytu reklamační protokol.

(7) CA se může odpovědnosti za škodu způsobenou porušením právní povinnosti zprostit jen tehdy, prokáže-li, že tuto škodu nezavinila ona ani jiní dodavatelé služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci akce a škoda byla způsobena

a) klientem,

b) třetí osobou, která není spojena s poskytováním akce, pokud tuto skutečnost nebylo možné předpokládat nebo byla nevyhnutelná, nebo

c) neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.

(8) Ocitne-li se po zahájení akce klient v nesnázích, poskytne mu CA neprodleně pomoc.

(9) CA odpovídá klientovi za splnění povinností ze smlouvy o akci bez zřetele na to, zda v rámci akce poskytují jednotlivé služby cestovního ruchu jiné osoby. Při porušení povinnosti, za niž odpovídá, nahradí CA klientovi vedle škody na majetku také újmu za narušení dovolené, zejména byla-li akce zmařena nebo podstatně zkrácena.

(10) Umožňuje-li mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, omezení výše náhrady škody vzniklé porušením povinnosti ze smlouvy o akci, hradí CA škodu jen do výše tohoto omezení. To neplatí, byla-li škoda způsobena úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

(11) Případné vícenáklady ohledně nesplnění povinností souvisejících s onemocněním Covid-19 nebo jiných onemocnění, úrazů nebo zdravotních potíží jdou na vrub klienta.

(12)  Klient nese zodpovědnost za jakékoli majetkové škody na veškerém vybavení pro sjednané služby, ve všech prostorách, včetně ubytovacích, i ve všech dopravních prostředcích, které během svého zájezdu využije.

(13) Klient zodpovídá a nese veškeré náklady dle bodu (12) i za všechny osoby, které s ním cestují v rámci jeho objednávky zájezdu.

(14) Každý klient nese osobní zodpovědnost za své zdraví a svůj život, stejně tak za zdraví a život všech nezletilých nebo nesvéprávných klientů s ním cestujících v rámci jeho objednávky zájezdu. Účast těchto osob i přímo klienta na jakýchkoli aktivitách zájezdu je na zvážení a osobní zodpovědnost klienta. Vždy je povinností všech účastníků zájezdu řídit se pokyny delegáta zájezdu, průvodců i členů posádky a provozním řádem pobytu CA nebo ubytovacího zařízení. Žádné aktivity na zájezdu nejsou povinné, proto CA nenese zodpovědnost za případné následky na zdraví nebo na životě, pokud nebylo způsobeno bezpečnostním pochybením pracovníků i externích pracovníků CA.

(15) CA s klientem komunikuje vždy prostřednictvím emailu nebo textových zpráv na platformách s datovým přenosem (Viber, Messenger…) Ke komunikaci CA využívá kontaktní údaje zadané klientem v objednávkovém formuláři, u ostatních účastníků zájezdu využívá kontakty zadané v online dotazníků služeb a požadavků. Za případnou chybu v kontaktních údajích nebo za nesprávné doručení korespondence (do složky Spam, Hromadná…. v emailové evidenci klienta) nese zodpovědnost klient.

Těhotenství: Nejdůležitější jsou vždy váš aktuální zdravotní stav a vaše aktuální fyzická kondice. Věnujte zvýšenou pozornost tomuto tématu i při sjednávání cestovního pojištění (výluky z pojištění a pojistné limity), informujte se při sjednávání cestovního pojištění. Dále se poraďte se svým lékařem či dulou. U většiny leteckých společností je let možný pouze do 34. týdne těhotenství (do 28. týdne u vícečetných těhotenství). Vždy mějte při letu u sebe těhotenský průkaz, abyste mohla prokázat stádium těhotenství. Po 34. týdnu těhotenství již letecká přeprava není možná, je třeba to mít na zřeteli i pro cestu zpět. CA nenese zodpovědnost za nemožnost ženy nastoupit na let z důvodu pokročilého stádia těhotenství, ani ji v takovém případě vrátit platbu zájezdu či uhradit jakékoli náklady s tím související. I v těhotenství platí vlastní zodpovědnost účastníka zájezdu – těhotné ženy za zdraví vlastní a navíc i za zdraví očekávaného dítěte. Není v silách cestovní agentury a jí pověřených pracovníků věnovat těhotným ženám zvýšenou pozornost a péči. Přesto jsou na plavbách CA vždy srdečně vítané.

Zdravotní postižení (hendikep): I zde platí, že je rozhodný klientův aktuální zdravotní stav a kondice. Před objednáním zájezdu pro takového klienta je vhodná konzultace s CA. Ubytovací zařízení (lodě) nejsou bezbariérové a pohyb zde i neustálé přesuny z lodí na čluny nebo na pevninu mohou být velmi náročné, případně nemožné. I zde platí vlastní zodpovědnost účastníka zájezdu nebo jeho pečující osoby za zdraví a prožití pobytu. Není v silách cestovní agentury a jí pověřených pracovníků věnovat takovým klientům zvýšenou pozornost a péči bez předchozí domluvy.

(15) Pro cestu do Egypta je nutný cestovní pas, jehož platnost je nejméně 6 měsíců po ukončení pobytu zde. To platí jak pro dospělé, tak i pro děti. Prakticky to znamená, že klient nebude vpuštěn do letadla již při odletu na zájezd z domovského letiště. Je to velmi přísně hlídáno leteckými společnostmi. CA nenese odpovědnost za nedodržení nebo přehlédnutí této povinnosti klientem a klient není oprávněn požadovat po CA vrácení platby zájezdu, pokud se klientův odlet neuskuteční kvůli této skutečnosti. CA na toto pravidlo upozorňuje klienta na svých webových stránkách, v online dotazníku služeb i zasílaných emailech s informacemi o zájezdu.

 

10.  POJIŠTĚNÍ KLIENTA

Cestovní pojištění zdravotních výloh včetně dalších výdajů spojených s onemocněním a léčbou nemoci Covid-19 je pro cestu do Egypta povinné! Proto je každý klient povinen sjednat si cestovní pojištění na léčebné výlohy v rozsahu, jaký nařizuje vláda Egypta. Požadované pojištění platí pro zeměpisnou zónu 1- oblast Evropy včetně ostrovů, Egypta, Tuniska, Maroka, Turecka, Izraele. Nesjednáním cestovního pojištění přebírá klient plnou odpovědnost za důsledky škod vzniklých v souvislosti s akcí. Vzhledem ke kvalitě státní zdravotní péče v zemích tak zvaného třetího světa doporučuje CA všem svým klientům sjednat si pojištění na zdravotní výlohy s pojistným plněním vyšším než 10 miliónů Kč. Vzhledem k destinaci Egypt CA doporučuje pojistný limit 50 milionů Kč. Menší limit nebývá dostatečný na krytí nákladů na případný převoz do ČR. CA vždy pokusí zajistit klientovi nejkvalitnější možnou péči bez ohledu na cenu péče, v případě Egypta je to praxe soukromých lékařů a soukromých klinik kvůli výrazně kvalitnější péči, než jakou poskytují levnější státní zdravotnická zařízení. CA agentura je také oprávněna požadovat po klientovi úhradu nákladů při přerušení nebo předčasném ukončení zájezdu z důvodů zapříčiněných klientem nebo jeho zdravotním stavem, pokud takové náklady CA vzniknou.

Cestovní pojištění není součástí ceny akce. Je možné sjednat prostřednictvím CA Diamond wave s.r.o. komplexní cestovní pojištění za výhodných podmínek v nutných parametrech. Tuto službu si klient objedná u CA v online dotazníku, který mu bude zaslán po uhrazení rezervačního poplatku.

Doplňující informace k parametrům pojištění: Testovací období s certifikáty je sice už minulostí, ale dle nařízení vlády Egypta je takovéto pojištění stále povinné. Většina pojišťoven ho již dnes má zahrnuto v běžném pojistném balíčku cestovního pojištění. Je nutné zjistit u pojistitele, CA takové podmínky pojištění nabízí automaticky.

Dále je třeba zajistit tyto podmínky pojištění: pojištění pro námořní plavby, plachtění, let horkovzdušným balónem u Nilu apod.!! Některé pojišťovny to mají v základní sazbě, jiné za příplatek jako rizikové sporty. Stejně tak je to s potápěním do 10 metrů. Potápění do větších hloubek je nutné sjednávat, pokud klient vlastní potápěčskou licenci a objednává si ponor na Plavání s delfíny nebo je klient účastníkem Potápěčské expedice. Je nutné zjistit u pojistitele, CA takové podmínky pojištění nabízí automaticky. Dále je doporučeno cestovní pojištění s limitem minimálně 10 miliónů Kč, jak bylo zmíněno výše. Nižší limity jsou s pro kombinaci destinace Egypt (Afrika) a pobyt na moři skutečně nedostatečný. CA nabízí cestovní pojištění s limitem do 50 miliónů Kč nebo s bezlimitním plněním.

Při sjednávání cestovního pojištění je doporučeno věnovat speciální pozornost pojistným podmínkám, pokud je klientka těhotná. Většina pojišťoven zde má různé výjimky a výluky z pojištění. Více informací v bodu 9. (15)

CA doporučuje i připojištění storna zájezdu, které kryje storno v případě, že se klient nemůže zúčastnit ze zdravotních či jiných vážných důvodů (vždy je jasně specifikováno v podmínkách dané pojišťovny).

 

11.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(1) Klient odesláním objednávky v prodejním formuláři potvrzuje, že se seznámil s jejím obsahem i obsahem těchto Všeobecných smluvních podmínek, zejména s rozsahem objednaných služeb, jakož i s podmínkami úhrady odstupného, které je v případech stanovených touto smlouvou povinen uhradit CA. Klient bere na vědomí, že podmínky odstupného jsou nedílnou součástí smluvního vztahu, souhlasí s nimi, a to jménem všech spolucestujících osob, v jejichž prospěch tento smluvní vztah uzavírá.

(2) Klient je povinen po předání či odeslání přihlášky na akci uhradit v emailu s přiloženou zálohovou fakturou uvedenou výši rezervačního poplatku za každou jím přihlášenou osobu. Doplatek celkové ceny je splatný nejpozději 2 měsíce před začátkem akce. Rezervační poplatek i doplatek do plné ceny zájezdu musí být uhrazeny v termínu splatnosti, jinak bude klientovi do týdne zaslána upomínka emailem. Pokud klient nereaguje a doplatek neuhradí ani na druhou upomínku platby odeslanou emailem po týdnu od první upomínky je toto považováno za porušení smluvních podmínek ze strany klienta a CA je oprávněna zrušit rezervaci akce pro takového klienta bez jeho nároku na vrácení rezervačního poplatku a může jeho místo na zájezdu nabídnout dalšímu klientovi. Finanční vyrovnání se řídí podmínkami jako při odstoupení od smlouvy dle článku 7. tohoto dokumentu.

(3) Klient je povinen uhradit škodu na majetku, kterou způsobí cestovní agentuře nebo na majetku třetí osoby (např. majetek hotelu, vybavení lodi či apartmánu). Klient je zodpovědný i za škodu způsobenou všemi osobami cestujícími s ním, pokud jsou zahrnuty v jím zřízeném smluvním vztahu.

(4) Klient je osobně zodpovědný za správnost jím uvedených osobních údajů svých i svých spolucestovatelů z klientovy objednávky.

(5) Klient je povinen zajistit si platné cestovní doklady včetně víz a dalších náležitostí potřebných pro vycestování do konkrétní destinace. Pro Egypt je nutná platnost pasu 6 měsíců po odletu z Egypta, včetně dětí.

(6) Klient souhlasí s použitím jeho osobních údajů, v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. O ochraně osobních údajů, uvedených v této smlouvě, pro potřeby CA, a to výhradně za účelem zasílání nabídek služeb v cestovním ruchu klientovi, vybavení potřebných povolení k pobytu a vstupu pro uskutečnění akce a zprostředkování cestovního pojištění. Dále prohlašuje, že je zmocněn a tímto uděluje souhlas ve smyslu 110/2019 Sb. jménem dalších osob uvedených na této smlouvě. Veškeré nakládání s osobními daty klienta se řídí dokumentem Zásady zpracování osobních údajů, které jsou uveřejněny na webové stránce CA a s nimiž klient musí souhlasit před uzavřením smlouvy.

(7) Odlišuje-li se vymezení akce uvedené na webových stránkách či jiných propagačních materiálech od smluvních dokumentů uvedených v těchto všeobecných smluvních podmínkách, mají vždy přednost uvedené smluvní dokumenty.

 

 

   Děkujeme, že jste si zvolili naši cestovní agenturu a přejeme vám nádherně strávený bezstarostný dovolenkový čas na naší akci nebo s našimi produkty.

                                                                                                    Diamond wave s.r.o.

Diamond wave s.r.o.                          Jana@redseadiamond.com                                Jana@egyptnalodi.cz